Forumet - Är det etiskt försvarbart att förbjuda cannabis?

Är det etiskt försvarbart att förbjuda cannabis?

7812 0 93
Först så vill jag säga att jag aldrig tagit cannabis... inte vet hur man ska få tag på cannabis.. inte i skrivande stund i alla fall. Och därför egentligen inte berörs av ifall de är lagligt eller ej. Trådens syfte är dock att diskutera om det är försvarbart ur ett etiskt perspektiv att förbjuda cannabis.

Man räknar med att ungefär 4 % av jordens vuxna befolkning under ett år använder cannabis minst en gång, 0,6% använder cannabis dagligen. Man uppskattar att upp emot 20 % av den vuxna befolkningen i USA någon gång har provat cannabis och att 10-30 % eller mer någon gång har provat drogen i Europa.

Sveriges narkotikapolitik är restriktiv, något som också avspeglas i att riksdagen officiellt antagit ett mål om "ett narkotikafritt samhälle". Cannabis är ofta den första illegala drogen som människor provar. I kombination med gateway-teorin, sociala och psykiska skadeverkningar (speciellt för unga) och farhågor om en "epidemisk" spridning av drogbruk - dvs smittliknande, genom kontakt mellan nyetablerade konsumenter och rena nybörjare (enligt samma teori minskar väletablerade konsumenters smittsamhet i takt med insikten om brukets baksidor) - vilket har gjort cannabis till ett av huvudmålen för svensk narkotikapolitik.

Detta har lett till en kriminalisering av bruk och senare även införande av fängelse i straffskalan för ringa narkotikabrott. Oavsett om det beror på den restriktiva politiken eller mer komplexa sociokulturella skäl är Sverige ett av de länder med lägst andel rapporterade cannabisanvändare inom Europa.

I kontrast finns Nederländerna som är det land som gått längst i dekriminaliseringen av cannabis. Där är bruk inte kriminaliserat och även om cannabis är olagligt så är innehav av upp till 5 gram av marijuana eller hasch samt viss reglerad försäljning till personer som fyllt 18 år av sagda preparat i så kallade coffee shops tillåtet.

Nederländerna rapporterar trots sin legala hållning inte högst andel regelbundna cannabiskonsumenter i ett europeiskt perspektiv, dessutom är det förhållandevis få som provar cannabis. De högsta procentandelen cannabisbrukare finns på Cypern, Spanien och Storbritannien. Det nederländska exemplet motsäger också allt för förenklade påståenden om att cannabis är en gateway-drog. EMCDDA, ett EU-organ för drogrelaterad statistik, har statistik om hur stor befolkningsandel som har ett problematiskt drogmissbruk; löst definierat som någon som injicerar droger eller lever i ett långvarigt missbruk av opiater och/eller någon form av centralstimulatia. Statistiken tyder på att Sverige har omkring 50% fler problematiska drogbrukare än Nederländerna beräknat som andel av befolkningen och trots att en högre andel av åldersgruppen 15-24 någon gång under en månad använder cannabis i Nederländerna (cirka 12% respektive 3%) eller någon annan drog (4% respektive 1%).

Nu till diskussionen, är det etiskt försvarbart att förbjuda cannabis? Är det etiskt försvarbart att ha ett mål på 0% brukare? Motivera varför eller varför inte det är det.

Är det etiskt försvarbart att förbjuda cannabis?

Spana också in:

Nej, det är inte etiskt försvarbart att förbjuda människor att bruka cannabis. Även om nykterhet är ett hälsosamt ideal och färre missbrukare är positivt, så är en kriminalisering inte rätt väg att gå i just fallet cannabis. Forskning visar att cannabis inte är så jävla farligt för hälsan, eller i alla fall inte vid bruk i motsats till missbruk, gateway-teorin håller inte, det är inte särskilt beroendeframkallande, man kan fungera normalt i samhället även om man röker cannabis då och då etc. - vad är det som hindrar mig från att röka cannabis, annat än detta hälsoidealet som vi tvingas på? Ska man inte få välja själv om man vill riskera sin hälsa för att ha lite kul någon gång ibland? Det är ju bättre att helt enkelt uppmuntra människor att lägga värde i god hälsa, men att säga, till myndiga personer alltså, att ni väljer givetvis själva. I detta fallet borde individens frihet definitivt ha företräde alltså, cannabis är ingen fara för folkhälsan, haha!