Forumet - Få Windows att sluta våldta min dator

Få Windows att sluta våldta min dator

527 0 30
Jag dual-bootar mellan Ubuntu 10.10 och Windows 7 på min stationära dator. I Linux så är den förhållandevis tyst av sig, så länge inte Flash bestämmer sig för att en av mina kärnor ska köras i botten. I Windows däremot så låter datorn som ett jetplan med jämna mellanrum.

Problemet är att jag har ingen aning om hur man felsöker i Windows. Mina drivrutiner är alla uppdaterade, så det borde inte vara något problem.

Datorn består utav:
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz
Nvidia Geforce GTX 460
Corsair VX 550w PSU

Är det någon övrig del som är av intresse kan jag väl skriva ned dem också, men jag ser inte vad det skulle vara.

Spana också in:

Åtta:

Menar du att jag måste släpa fram min dator, öppna den och lyssna?


Jag tänkte att du kunde kolla om det var gpun, och ifall det var det stänga av automatisk fläktkontroll till en manuell som är "lagom".

Dock så har jag en känsla av att jag gör bort mig nu som försöker "hjälpa" någon som antagligen har betydligt mer kunskap än mig i ämnet[blush]
Dan_the_ironman:

Dock så har jag en känsla av att jag gör bort mig nu som försöker "hjälpa" någon som antagligen har betydligt mer kunskap än mig i ämnet


Alltså, när det kommer till hårdvara är jag hyfsat kass. När det kommer till Windows är jag ännu sämre, eftersom jag använder det så sällan.

Dan_the_ironman:

ifall det var det stänga av automatisk fläktkontroll till en manuell som är "lagom".


Men då kommer den väl alltid att gå lika mycket? Då blir det ju för mycket under låg stress och för lite under hög press. Det låter ju inte så bra. [cute]
Åtta:

Men då kommer den väl alltid att gå lika mycket? Då blir det ju för mycket under låg stress och för lite under hög press. Det låter ju inte så bra.


Ja precis, men man får ju kolla så att det inte stiger över typ 90 grader när man belastar den, sen beror det lite på om man har orginalkylaren och isf hur bra den är. Vad ligger tempen på på cpu pch gpun under vanligt användande?

Jag har gjort så på mitt 4890, dock så laddade jag ner nya ccc så det blev överflödigt.
Myksa:

Ladda ner Speedfan och kolla vad det är som är varmt och snurrar fort.


Nu ska vi se...

Den påstår att jag har fem fläktar, men bara två som snurrar (vilket troligtvis förklaras genom att jag endast har två fläktar). En av fläktarna snurrar i ~1300 RPM, den andra kring 1100.

Och nu kraschade det.

Efter uppstart av programmet så står nu samtliga temperaturer på mellan 30-40 grader, utom en uppmätning som påstår att datorn är -128C.

Nu ska jag testa att sätta datorn under lite belastning, så får vi se vad som händer.

Fan 1 står nu på ungefär 2000 RPM. Fan 4 är oförändrad.

GPU-temperaturen har gått upp till 44C, de andra (som bara heter temp1, temp2, temp3) ligger på ungefär samma som förut. Core 0 och Core 1 har gått upp till 56C.

Det som gör mig mest oroad är dock att 3 av mina fyra kärnor ligger på ungefär 70% belastning, och en kärna ligger på 100%. Det är ju helt sinnessjukt! [tard]
Myksa:

Hur hög?


Mest vektorgrafik, så "upplösningen" har inte så stor betydelse. Men när man har ett par hundra eller uppemot tusen objekt (vissa med filter applicerade) så börjar det gå ordentligt tungt.

ankzor:

"woho"


Menade mest att jag har kört samma applikation i både Linux och Windows, och fläktarna är brutalt mycket mer aktiva när jag kör det i Windows.

ankzor:

Den kör antagligen en annan profil på linux, ist för att hålla nere temperaturen så försöker den hålla sig tyst.


Hur kan jag undersöka det? Jag har kikat i Nvidias kontrollpanel, men där hittar jag inga fläktinställningar.
ankzor:

Den kör antagligen en annan profil på linux, ist för att hålla nere temperaturen så försöker den hålla sig tyst.


This. Min burk börjar leka vindtunnel inom 10 sekunder från att jag startat Minecraft i Windows, vilket brukar ta en halvtimme om jag kör det under GNU/Linux istället.

ankzor:

linux


Ι'd јuѕt lіkе tο іntеrјесt fοr а mοmеnt. Wһаt уοu'rе rеfеrrіng tο аѕ Lіnux, іѕ іn fасt, GΝU/Lіnux, οr аѕ Ι'vе rесеntlу tаkеn tο саllіng іt, GΝU рluѕ Lіnux. Lіnux іѕ nοt аn οреrаtіng ѕуѕtеm untο іtѕеlf, but rаtһеr аnοtһеr frее сοmрοnеnt οf а fullу funсtіοnіng GΝU ѕуѕtеm mаdе uѕеful bу tһе GΝU сοrеlіbѕ, ѕһеll utіlіtіеѕ аnd vіtаl ѕуѕtеm сοmрοnеntѕ сοmрrіѕіng а full OS аѕ dеfіnеd bу ΡOSΙX.

Mаnу сοmрutеr uѕеrѕ run а mοdіfіеd vеrѕіοn οf tһе GΝU ѕуѕtеm еvеrу dау, wіtһοut rеаlіzіng іt. Τһrοugһ а ресulіаr turn οf еvеntѕ, tһе vеrѕіοn οf GΝU wһісһ іѕ wіdеlу uѕеd tοdау іѕ οftеn саllеd "Lіnux", аnd mаnу οf іtѕ uѕеrѕ аrе nοt аwаrе tһаt іt іѕ bаѕісаllу tһе GΝU ѕуѕtеm, dеvеlοреd bу tһе GΝU Ρrοјесt.

Τһеrе rеаllу іѕ а Lіnux, аnd tһеѕе реοрlе аrе uѕіng іt, but іt іѕ јuѕt а раrt οf tһе ѕуѕtеm tһеу uѕе. Lіnux іѕ tһе kеrnеl: tһе рrοgrаm іn tһе ѕуѕtеm tһаt аllοсаtеѕ tһе mасһіnе'ѕ rеѕοurсеѕ tο tһе οtһеr рrοgrаmѕ tһаt уοu run. Τһе kеrnеl іѕ аn еѕѕеntіаl раrt οf аn οреrаtіng ѕуѕtеm, but uѕеlеѕѕ bу іtѕеlf; іt саn οnlу funсtіοn іn tһе сοntеxt οf а сοmрlеtе οреrаtіng ѕуѕtеm. Lіnux іѕ nοrmаllу uѕеd іn сοmbіnаtіοn wіtһ tһе GΝU οреrаtіng ѕуѕtеm: tһе wһοlе ѕуѕtеm іѕ bаѕісаllу GΝU wіtһ Lіnux аddеd, οr GΝU/Lіnux. All tһе ѕο-саllеd "Lіnux" dіѕtrіbutіοnѕ аrе rеаllу dіѕtrіbutіοnѕ οf GΝU/Lіnux.