Forumet - Fråga Strasseristen

Fråga Strasseristen

451 0 63
Okunskapen om diverse politiska ideologier samt bristen på insikt i diverse politiska frågor och dessa ideologiers syn på dessa tycks vara förbluffande - för att inte säga oroväckande - hög. I så gott som samtliga trådar i detta forum ser jag yttringar för denna okunskap, och jag våndas då jag noterar hur begrepp brukas felaktigt och då ideologiska epitet nyttjas som skällsord. Med denna tråd ämnar jag göra en ansats, ehuru en blygsam sådan, till att förbättra folkbildningen i dessa frågor, och lämnar således frågan öppen.

Jag ämnar besvara samtliga seriöst framförda frågeställningar efter bästa förmåga samt i mån av tid. Tråden är även öppen för följdfrågor, diskussioner och metadiskussioner (det sista i rimlig mån).
Homunculi:

Vad är Din egna åsikt på dessa nyliberaler som för jämnan önskar uppta min tid?


Vad åsyftas? Jag har ingen rimlig möjlighet att veta vilka de nyliberaler är vilka förpestar din tillvaro.

Rent generellt talat kan dock sägas att nyliberalismen är en förkastlig ideologi vilken närmast tycks åsyfta att påskynda Västerlandets undergång.

defuseme:

Vad tycker du om SMR?


Jag anser det beklagligt att Sveriges numer enda uttalat nationalsocialistiska organisation är:

1. Såpass marginaliserad
2. Såpass fientligt inställd till övriga nationella rörelser
3. Såpass ointresserad av den sociala kamp vilken faktiskt ligger till grund för en välmående nationalstat
4. Såpass radikaliserad att den omöjliggör en effektiv propagandaspridning

Jag har dock egentligen emot SMR, även om jag anser att de, för såväl sitt eget som för kampens bästa, har mycket att reformera och förändra inom organisationen innan deras budskap - vilket i sig är ofärdigt i mitt tycke - till fullo kan nå folket.

asdor:

När kommer eran hämndaktion på SMR?


Våran? Det existerar mig veterligen ingen strasseristisk organisation värd namnet i dagens Sverige. Under alla omständigheter anser jag det skadligt för den nationella kampen att strida inbördes, varför jag hoppas att en "hämndaktion" uteblir.

Fler frågor och mindre tramspostande av dekadenta undermänniskor, tack!

Spana också in:

nationell socialist:

Varför blev du just strasserist?


De rent personliga skälen ämnar jag inte här bege mig in på, men de ideologiska är/var det faktum att den nationella rörelsen av idag i stor mån förbiser det socialistiska elementet av nationalsocialismen till förmån för diverse rasvurmande. Naturligtvis är rasen av vikt att bevara, men den ekonomiska förutsättningen för dess existens är en socialistiskt ekonomisk politik och ett krossande av världskapitalismen. Jag har alltid varit nationalist, men i och med att jag kom i kontakt med fler likasinnade insåg jag att just den ekonomiska aspekten av nationalsocialismen var dess största brist; givetvis är rasen, kulturen, nationen och traditionen av yttersta vikt, men att enbart belysa dessa faktorer i sin politik medför att man:

1. Inte vet hur samhället skall styras den dag makten äntligen ligger i de bäst lämpades händer.
2. Inte tas på allvar av bättre skolade och lärda individer.

Således sökte jag mig till strasserismen, vilken som bekant prioriterar just den socialistiska aspekten av rörelsen, då denna framstod som den förgrening av nationalsocialismen vilken på bästa sätt värnade om folket och tryggade dess framtid.

dödgrävarn:

Varför använder du obegriplig svenska i politikforumet?


Jag anser mig bruka fullt begriplig och tämligen standardiserad svenska. Om folk är oförmögna att förstå vad jag skriver innebär det att deras bildning är bristfällig eller att deras kunnande är otillräckligt. Det vore förvisso beklagligt om mitt budskap inte nådde ut till folk pga. mitt språkbruk, men i ärlighetens namn frågar jag mig om individer vilka är för inkompetenta för att begripa min basala svenska är värda att alls diskutera med.

defuseme:

Anser du att det finns raser, i så fall vilka?


Ja. De fem huvudsakliga är kaukasoid, mongoloid, negroid, australoid och capoid (därtill kommer ett otal subkategorier).

wakajwaka:

Ponera att 50% av sveriges befolkning blir öppet strasserister imorgon, vad gör ni?


Om vi skulle utgöra 50% av befolkningen skulle rörelsens revolutionära element naturligtvis bli överflödigt. Inledningsvis skulle vi enbart se till att befästa och konsolidera makten; först därefter kan vi ta itu med den uppsjö av problem som måste åtgärdas. Jag får be dig att precisera din frågeställning eller begränsa dess omfång, då jag annars finner mig nödgad att författa ett helt politiskt manifest i denna tråd.
vonHancken:

Bra text


Jag måste säga att jag håller med dig i allt du skrev. Även jag anser att att den socialistiska biten har trängts undan och nästan glömts bort.
Jag anser dock inte att några förgreningar inom nationalsocialismen är nödvändiga, då ideologin i sig är tillräckligt socialistisk. Jag förespråkar alltså varken Hitlerism eller Strasserism, utan ren, svensk Nationalsocialism.
nationell socialist:

Jag anser dock inte att några förgreningar inom nationalsocialismen är nödvändiga, då ideologin i sig är tillräckligt socialistisk. Jag förespråkar alltså varken Hitlerism eller Strasserism, utan ren, svensk Nationalsocialism.


Förvisso sant; att omgärda sig med allehanda epitet medför ett distansierande från det centrala, nämligen folkets överlevnad och välstånd. Dock anser jag att den svenska nationalsocialismen av idag är otillräcklig, och då jag enligt ovan önskar att i högre grad betona de socialistiska elementen av ideologin har jag valt att kalla mig just strasserist, måhända enbart i brist på bättre.

Hitlerismen motsätter jag mig dock, dels då Hitler medvetet rensade ut de mer socialistiska elementen inom NSDAP till förmån för sin egen populistiska ekonomipolitik (vilken knappast kan påstås ha varit socialistisk), dels då Hitlerismen är alltför anpassad till just Tyskland under tidigt 1900-tal, varför den inte kan påstås vara aktuell i dagens Sverige.

ungdomar.se:

Tråden raderad från Forum PLUS/Politik och Samhälle I dag 17:54

Tråden flyttad från Trashcan/Raderade trådar I dag 19:11


Det är ironiskt att se försök till censur (som alltid!) och återupprättelse i såpass kort följd.

Nåväl, låt höra fler frågor.
vonHancken:

får be dig att precisera din frågeställning eller begränsa dess omfång


Vad är det viktigaste ni skulle förändra i Sverige?

vonHancken:

Det är ironiskt att se försök till censur (som alltid!) och återupprättelse i såpass kort följd.


gratz de hände bara i typ varende jävla tråd på forumet