Forumet - Fri vilja vad är det!

Fri vilja vad är det!

552 0 108
Fri vilja vad är det!

1 Korinthierna 6:12
"Allt är tillåtet för mig; men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig; men jag skall inte låta mig behärskas av något."

Gåvan fri vilja
Varför lät Jehova människan gå sin egen vag?
Jo, därför att han hade skapat henne med den fantastiska gåvan fri vilja, dvs. förmågan att välja. "Där Jehovas ande är, där äi frihet", sade aposteln Paulus. (2 Korinthierna 3:17)

Ingen önskar vara en robot och ha någon som varje sekund under dagen bestämmer vad han skall säga eller göra.
Jehova krävde dock att människor skulle använda gåvan fri vilja på ett ansvarsfullt sätt och inse visheten i att göra hans vilja och att underordna sig honom. (Galaterna 5:13)

Friheten skulle således inte vara absolut, eftersom det skulle leda till anarki.
Den skulle regleras inom ramarna för Guds omtänksamma lagar.

Genom att låta människosläktet gå sin egen väg har Gud en gång för alla visat att vi behöver hans styre.
Hans sätt att styra, hans suveränitet, är den enda rätta vägen.
Den leder till den största lyckan, tillfredsställelsen och framgången.
Detta på grund av att Jehova har skapat våra sinnen och kroppar på ett sådant sätt att de fungerar bäst när vi lever i enlighet med hans lagar. "Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta tår dig, den som låter dig beträda den vag du bör vandra."
(Jesa)a 48:17)

Att ha valfrihet inom ramarna för Guds lagar skulle inte vara betungande, utan det skulle leda till en underbar variation i fråga om mat, bostäder, konst och musik.
Om den fria viljan hade använts på rätt sätt, skulle den ha lett till ett underbart och alltid fascinerande liv på en paradisisk jord.

Men på grund av sitt felaktiga val avlägsnade människan sig frän Jehova och kom i ett ofullkomligt, degenererat och döende tillstånd.
Människorna behövde alltså friköpas från delta bedrövliga tillstånd e t c.
Historien vittnar om de dåliga resultaten av oberoende av Gud

I ett rätt förhållande till Gud som hans söner och döttrar. Gud valde att åstadkomma detta genom sitt rike, och Jesus Kristus är friköparen. (Johannes 3:16)
De som i likhet med den förlorade sonen i en av Jesu liknelser visar sann ånger kommer genom den här anordningen att försonas med Gud och tas emot som hans barn. - Lukas 15:11-24; Romarna 8:21; 2 Korinthierna 6:18.

Jehova Guds vilja kommer ofelbart att ske på jorden. (Jesaja 14:24, 27; 55:11)
Genom sitt kungarike under Kristus kommer han att helt och fullt hävda (bestyrka eller bevisa) sin rätt att vara vår suverän.
Detta rike kommer att göra slut på mänskligt och demoniskt styre över jorden, och under tusen år kommer det ensamt att härska från himlen.
(Romarna 16:20; Uppenbarelseboken 20:1-6)

Men hur kommer Jehovas överlägsna sätt att härska att demonstreras under den tiden?
Och vilken roll kommer detta rike att ha efter de tusen åren?

Spana också in:

En helt fri vilja och Gud, enligt de bokstavstroendes gudsbild, är inte förenliga med varandra. Vi har ingen fullständig vilja, och vi kan inte känna fullt ansvar för våra handlingar, så länge Gud existerar och i någon mån påverkar oss. Gud är endast ett av många ok att bära på.
Jag anser att fri vilja inte egentligen finns. Allt omkring en människa påverkar människans val, så i grund och botten har väl människan ingen vilja.

Människan kan förstås välja när hon står inför ett val, men konsekvenserna av valet rår hon ju inte för själv, eftersom hon inte kan spå i framtiden. Alltså har människan till synes en fri vilja, men i grund och botten ej. Det är bara en illusion.