Forumet - Hjälp med lokalfest!

Hjälp med lokalfest!

2112 0 10
Heej!

Jag och en kompis tänker ha en lokalfest där vi tänkt ta inträde osv. Innan vi spikar allt och går ut med ett evenemang tänkte vi höra oss för om vad som gäller.

Om minderåriga tar med sig alkohol och dricker detta i lokalen, bär då individen ansvaret eller förs det automatiskt över på arrangören?

Måste man kontakta polis om att man kommer ha en större fest med omkring 300 personer och vet ni i så fall Varför?

Övriga saker värda att tänka på?

Tacksam för hjälp! :)

Spana också in:

Det du ska göra är att ha en offentlig tillställning, då måste du ha tillstånd av polisen, och om du får det kommer det säkert ställas krav på att du anställer ordningsvakter på platsen.
Dessa ordningsvakter kommer att avvisa alla som är berusade, eller som bär med sig alkohol, eftersom det bryter mot lagen på den här typen av tillställningar/sammankomster om tanken inte är att det ska serveras sprit.
Är tanken att du ska servera sprit kommer den som serverar att vara ansvarig för att ingen under 18 år dricker. Dricker de ändå, kommer sannolikt polisen kallas till platsen och då är festen slut.

Det är inte du som bestämmer hur många ordningsvakter du ska ha, det bestämmer polisen.

Jag tror att du, som en tidgare skribent skrev, kan glömma hela festen. det är inte så lätt som du verkar tro att anordna något sådant. Det är förenat med mycket ansvar och det är lätt att begå ett misstag eller gör något fel, och det kan leda till tråkigheter för dig, helt i onödan.

NEDAN, UTDRAG UR ORDNINGSLAGEN. för mer info om alkoholförsäljning och förtäring, läs alkohollagen.


3 § Med offentlig tillställning enligt denna lag avses
1. tävlingar och uppvisningar i sport och idrott,
2. danstillställningar,
3. tivolinöjen och festtåg,
4. marknader och mässor, samt
5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.
För att en tillställning skall anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.
En tillställning till vilken tillträdet är begränsat genom krav på inbjudan, medlemskap i en viss förening eller annat villkor är dock att anse som en tillställning som allmänheten har tillträde till, om tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar av detta slag. Detsamma gäller om tillställningen med hänsyn till omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor som gäller för tillträdet eller andra liknande omständigheter är att jämställa med sådan tillställning.


Krav på tillstånd eller anmälan

4 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser.
Tillstånd att anordna offentlig tillställning krävs även i annat fall, om det är fråga om offentliga danstillställningar, tivolinöjen, marknader eller liknande nöjestillställningar eller tävlingar eller uppvisningar i motorsport. Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken, får emellertid anordnaren befrias från skyldigheten att söka tillstånd enligt detta stycke för tillställning av visst slag. Ett beslut om befrielse får förenas med villkor.


Hur ansökan om tillstånd och anmälan görs

6 § Ansökan om tillstånd att anordna och anmälan om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning skall göras hos polismyndigheten.
Ansökan skall göras skriftligen i god tid. Om möjligt skall ansökan ha kommit in senast en vecka före sammankomsten eller tillställningen.
Anmälan skall göras skriftligen eller muntligen. Om möjligt skall anmälan ha kommit in senast fem dagar före sammankomsten eller tillställningen.


Vad ansökan och anmälan skall innehålla

7 § Ansökan om tillstånd att anordna och anmälan om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning skall innehålla uppgifter om anordnaren, tiden för sammankomsten eller tillställningen, dennas art och huvudsakliga utformning samt de åtgärder i fråga om ordning och säkerhet som anordnaren avser att vidta.
16 § Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning skall svara för att det råder god ordning vid sammankomsten eller tillställningen.
Polismyndigheten får meddela de villkor som behövs för att upprätt- hålla ordning och säkerhet vid sammankomsten eller tillställningen. Villkoren får innefatta skyldighet för anordnaren att anlita personal. Skyldighet för anordnaren att anlita ordningsvakter enligt lagen (1980:578) om ordningsvakter får åläggas endast i fråga om konserter och offentliga tillställningar. Villkoren får inte medföra att anordnaren belastas med onödiga kostnader eller att möjligheten att hålla sammankomsten eller tillställningen onödigtvis försvåras på något annat sätt.


17 § Den som inte följer de ordningsregler för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som skall gälla enligt villkor som polismyndigheten har meddelat med stöd av 16 § andra stycket är skyldig att på tillsägelse lämna sammankomsten eller tillställningen.


18 § Vid en offentlig tillställning får spritdrycker, vin eller starköl drickas bara om det sker vid tillåten servering av sådana drycker. Spritdrycker, vin eller starköl som inte får drickas vid tillställningen får inte heller förvaras i lokalen eller på platsen.
Polismyndigheten får för särskilda fall medge undantag från första stycket.
Den som bryter mot förbudet i första stycket är skyldig att på tillsägelse lämna tillställningen.


32 § I fråga om beslag och förverkande av spritdrycker, vin eller starköl hos den som förtär eller förvarar sådana drycker i strid med 18 § eller med villkor enligt 16 § andra stycket första meningen finns bestämmelser i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol- haltiga drycker m. m.
En polisman får vid tillträdet till en offentlig tillställning liksom i lokalen eller på platsen för tillställningen företa kroppsvisitation för att söka efter spritdrycker, vin eller starköl, om polismyndigheten inte har meddelat sådant undantag som sägs i 18 § andra stycket. Kroppsvisitation får vidtas endast om det finns anledning att anta att den som skall visiteras medför sådana drycker till tillställningen. Detsamma gäller i fråga om en allmän sammankomst, om polismyndigheten enligt 16 § andra stycket första meningen har meddelat villkor som innebär förbud mot förtäring och förvaring av sådana drycker som sägs i 18 §.