Forumet - Industriella revolutionen

Industriella revolutionen

962 0 6
dontyouwantme:

Någon som har något vettigt svar på varför den industriella revolutionen började i Storbrittannien?


Först ska jag anmärka på några vanliga föreställningar. T.ex. att den industriella revolutionen skedde i Storbritannien p.g.a. tillgången på kol. Det är en visserligen en stor fördel men inte avgörande. Inte heller berodde revolutionens utbrott just där på vetenskaplig eller teknologisk överlägsenhet; Frankrike låg före vad gäller såväl naturvetenskap som tekniska innovationer. Utbildningssystemet i England var underlägset inte bara det franska utan även det tyska, man hade ingen motsvarighet till vare sig det franska Ècole Polytechnique eller Preussens Bergakademie. Englands berömda lärosäten Oxford och Cambridge var långt ifrån vad de är i dag. Och hur som helst så hade de kunskapsmässiga förutsättningarna för den industriella revolutionen existerat i Västeuropa sedan nästan åtminstone ett århundrade tillbaka.


Viktigare är det faktum att den engelska bondeklassen lidit nederlag i 1500-talets hårda klasstrider så att den vid tiden för 1780-talet nästan helt hade sopats undan genom arrendehöjningar och inhägnadssystem. Jorden hade därmed koncentrerats till godsägare som ofta arrenderade ut sina egendomar till kapitalistiska storarrendatorer vilka i sin tur anställde lönearbetare för att bruka jorden. Det feodala jordbruket med en småskalig och självförsörjande produktion hade därmed omvandlats till ett storskaligt, kapitaliserat och marknadsinriktat jordbruk med en enormt förbättrad produktivitet genom fyrskiftesbruk och diverse tekniska innovationer. Någon motsvarande utveckling kan man inte alls se i ex. Frankrike där bondeklassen var starkare och där jordbruket således förblev småskaligt, även på godsägarnas huvudgårdar.

Den massa av människor som genom jordbrukets omvandling skiljts från sin mark och sina produktionsmedel växte snabbare än vad den expanderande manufakturen kunde sysselsätta, de blev lösdrivare och som sådana föremål för en rent terroristisk lagstiftning. Sålunda skapades den klass av fria proletärer vars existens var ytterligare en förutsättning för industrins revolutionära utveckling.

I England hade också, sedan den Engelska Revolutionen 1640-1660, privat vinst och ekonomisk utveckling kommit att accepteras som överordnade mål för den brittiska regeringen. Och ytterst viktigt var också att England genom sitt imperium hade tillgång till en världsmarknad som man med vapen säkrade sitt monopol över, Indien avindustrialiserades och det Ostindiska kompaniets merkantika intressen pressades tillbaka. Därigenom hade den brittiska textilindustrin möjlighet till nästan oändlig expansion vilket frestade ett mycket stort antal brittiska företagare till att satsa sina pengar på industrin.

Detta nya produktionssätt var också öppet för mindre företagare att ge sig in på; relativt små investeringar krävdes för att sätta igång och sedan utveckla produktionen och de lönade sig nästan alltid p.g.a. den oändliga marknaden och möjligheten till en extrem exploatering av arbetskraften.

Spana också in: