Forumet - Islam

Islam

385 0 11
Hej har relgionsläxa är försenad och blir galen! Skriver om könsroller inom islam, vill helst ha det på en seriös nivå, och försöker hitta bra och seriösa källor som inte är vinklade och wikipedia känns inte som en seriös källa. Något tips? Hinner ej gå till bibblan...

Spana också in:

Sagitta:

Text


Ja, nu är det ju ett skolarbete. Och skriver du inte att islam egentligen är en helt toppen religion som bara blivit missförstådd tack sverigedemokraterna och diverse islamofober så kommer du inte få mer än godkänt. Islamkritik kommer jämställas som nonsens då folk som sysslar med detta inte är dem som får mycket yta i den offentliga debatten, oavsett hur goda beläggen än är.

Kristendomen hade det varit helt okej om du trashat rakt från grunden. Men Islam, är för känslig att misskreditera.

Du kan ju läsa lite Korankritik och kvinnans roll i Koranen. studera materialet direkt där ingen vinkling råder. Alltomislam är en rätt bra sida när det kommer till detta, då många citat (förvisso utvalda) finns översatta till svenska. Nedan följer ett par citat som kan ge dig en liten fingervisning om hur det kan tänkas fungera på sina håll.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar - men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen.
(Surah 2:282; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika - eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

Upplever ni uppror från kvinnornas sida2, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem.
(Surah 4:34; fördjupning)

TROENDE! Gå inte till bön1 om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, utan vänta till dess ni vet vad ni säger. Gör det inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner sig på resa. Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud utplånar och förlåter mycken synd.
(Surah 4:43; fördjupning)

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till alla troende kvinnor - att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 33:59; fördjupning)

http://www.sanningenomisla​​​m.se/utdrag_ur_koranen.asp

isola:

[love]


Fortsätt så.
vill bara säga att inom islam så är mannen försörjningsskyldig för kvinnan men om kvinnan tjänar egna pengar får hon behålla dom själv... det är väl typ det enda som inte är så kvinnoförtryckande jag känner till. men man hittar säkert minst lika mycket dåligt i andra religioners heliga skrifter problemet är när det tas på för stort allvar som i större delen av den muslimska världen...
Några verser om giftemål och skiljsmässa
[2:241] Även frånskilda kvinnor har rätt till skäligt underhåll. Detta är en plikt för de gudfruktiga.

[2:234] När någon av er dör och efterlämnar hustrur, skall de iaktta en väntetid av fyra månader och tio dagar [innan de får ingå nytt äktenskap]. När denna period löpt ut, [råder de sig själva och] ingen skall klandras för vad de företar sig inom ramen för vad som är god sed. Gud är väl underrättad om vad ni gör.

[33:49] TROENDE! Om ni ingår äktenskap med troende kvinnor och sedan skiljer er från dem, innan ni ännu rört dem, skall ingen väntetid räknas för dem. Ge dem då deras avskedsgåva och lös dem i godo från det äktenskapliga bandet.

[2:231] Då ni har skilt er från er hustru och hennes vänteperiod närmar sig slutet, skall ni antingen ta henne tillbaka eller också ge henne fri, allt enligt god sed. Men ni får inte hålla henne kvar mot hennes vilja för att skada henne. Den som handlar så begår orätt mot sig själv. Tro inte att Guds budskap är något ni kan skämta om! Minns Guds godhet mot er och vad Han har uppenbarat för er av Skriften och visdomen i Hans varningar. Frukta därför Gud! Ni skall veta att Gud har kunskap om allt!

[4:127] DE BER dig om ett klarläggande av de regler som gäller kvinnor. Säg: "Gud [själv] klargör för er vad som gäller dem; och [därtill] det som blir uppläst för er i Skriften om faderlösa flickor, till vilka ni inte vill ge [de brudgåvor] som är föreskrivna för dem, trots att ni önskar ta dem till hustrur, och om de värnlösa barnen och om er plikt att behandla de faderlösa med full rättvisa. Och Gud har full kännedom om det goda ni gör.

Testament
[2:240] OM NÅGON av er vid sin död efterlämnar hustrur skall de i testamentariskt förordnande tillförsäkras försörjning [ur kvarlåtenskapen] under ett år med rätt för dem att under denna tid bo kvar [i hemmet]. Om de [ändå] lämnar det skall ingen klandras för vad de företar sig inom ramen för vad som är god sed. Gud är allsmäktig, vis.

Män och kvinnor har lika värde.
[78:8] Vi har skapat er i par, [män och kvinnor,]

[9:71] MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och
förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig, vis.

[9:72] Gud har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis, vattnat av bäckar, där de skall förbli till evig tid, och sköna boningar i dessa Edens lustgårdar; men större än allt detta är Guds välbehag - detta är den stora, den lysande segern.

[24:26] De dåliga kvinnorna är för de dåliga männen och de dåliga männen för de dåliga kvinnorna, liksom de goda kvinnorna är för de goda männen och de goda männen för de goda kvinnorna. [Gud vet att] de är oskyldiga till vad [onda tungor] påstår om dem, [och] de skall få förlåtelse för sina synder och en frikostig belöning.

Förtal
[24:4] Och de som anklagar ärbara kvinnor [för äktenskapsbrott] och sedan inte visar sig ha stöd av fyra vittnen, straffas med åttio piskrapp och skall i framtiden inte få avge vittnesmål; de har visat grovt trots mot Gud.

[24:23] Nej, de som [utan grund och utan att senare ångra sig] anklagar anständiga, troende kvinnor, som kan ha uppträtt oförsiktigt, [följs av Guds] fördömelse i denna värld och i det kommande livet, och ett hårt straff väntar dem

[33:58] Och de som beskyller troende män och troende kvinnor för [handlingar] som de inte har begått, tar på sig ansvaret för grovt förtal och en uppenbar synd.

Visa föräldrarna respekt
17:23-24. "Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem * Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: (Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!)"

Visa frun respekt
[4:19] Och lev med dem (era hustrur) i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni vänder er ifrån det som Allah skulle ha gjort [till en källa] till rik välsignelse [för er].”

Osv, det finns mer verser att hitta om samma ämnen. Ett bra tips är "koranensbudskap", Koranen översatt till Svenska som finns att läsa på internet.