Forumet - Jesus Kristus

Jesus Kristus

5848 0 93
Fil 2:6-11
Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn
, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära
Joh 10:22-28
Nu inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då samlades judarna omkring honom och frågade: "Hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss!" Jesus svarade: "Jag har sagt er det, och ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min Faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand.
De så kallade Apostoliska Kyrkofäderna levde under 90 e.Kr.

Ignatius - Biskop av Antiochia:

"Jag har i Gud tagit emot ert högt älskade namn som ni har fått på grund av ert rättfärdiga väsen genom tro och kärlek i Jesus Kristus, vår Frälsare. Som Guds efterföljare, upplivade av Guds blod, har ni fullkomligt utfört det verk som hör därtill." (Ignatius brev till Efesierna; 1:1; sid.82)

"Det finns några som brukar bära namnet i ond avsikt och gör sådant som är ovärdigt Gud. Dem skall ni undvika liksom vilddjur, ty de är galna hundar som biter lömsk. Dem skall ni akta er för, ty de är svåra att bota. Det finns en enda läkare, köttslig och andlig, född och ofödd, Gud som antagit kött, i döden ett verkligt liv, som är både av Maria och av Gud, som först led och sedan är utan lidande, Jesus Kristus, vår Herre." (Ignatios brev till Efesierna; 7:1-2; sid.84)Biskop Polykarpos:

"Honom som är Guds Son tillber vi, men martyrerna älskar vi som Herrens lärjungar och efterföljare så som de är värda genom sin oöverträffade hängivenhet för sin konung och lärare. Måtte också vi få gemenskap med dem och bli deras medlärjungar." (Polykarpos Martyrum; 17:3; sid. 133)


"Men honom som i sin nåd och för intet kan föra er och oss till det eviga riket genom sin tjänare Jesus Kristus, den enfödde, honom tillhör hela härligheten, ära makt och majestät i evighet. Hälsa alla de heliga. De som är tillsammans med oss hälsar er, likaså Euarestos, som skrivit brevet, och hela hans familj." (Polykarpos Martyrum; 20:2; sid.134)


"Den skaliga Polykarpos led martyrdöden den andra dagen i månaden Xanthikos, den 22/23 februari på stor sabbat vid åttonde timmen. Han greps av Herodes när Philippos från Tralles var överstepräst och Statius Quadratus var prokonsul. Men Jesus Kristus är konung i evighet. Honom tillhör härligheten, ära, majestät, en evig tron från släkte till släkte. Amen." (Polykarpos Martyrum; 21; sid.134)

Spana också in:

Maria Magdalenas evangelium

"[...] kommer materian då att [förstöras] eller inte?" "Allt, alla skapade ting, alla levande varelser, existerar i och med varandra och kommer att upplösas i sina rötter, ty materiens innersta väsen upplöses i sitt eget väsens [rötter]. Må den höra som har öron att höra med."

Petrus sade till honom: "Då du nu har förklarat allt för oss, säg oss också detta: Vad är världens synd?" Frälsaren sade: "Det finns inget som i sig självt är synd, utan synd är vad ni begår när ni gör sådant som är av samma beskaffenhet som otukt, sådant som kallas 'synd'. Det var därför godheten kom mitt ibland er, till det innersta av vars och ens väsen, för att återföra det till dess rot." Vidare sade han: "Det är därför ni [...] och dör [...] [Må den] som har förstånd förstå. [...] ett lidande utan like som uppstår ur sådant som är mot naturen. Därefter uppstår oordning i hela kroppen. Därför säger jag er: 'Var vid gott mod' och om ni tappar modet, må då naturens olika former ge er [nytt] mod. Må den höra som har öron att höra med."

När den välsignade sagt detta, hälsade han dem alla och sade: "Frid vare med er. Ta emot min frid. Se upp så att ingen leder er vilse med orden 'Se här!' eller 'Se där!' ty Människosonen är inom er. Följ honom! De som söker honom kommer att finna honom. Gå därför och förkunna evangeliet om Riket. Ge inte några befallningar förutom dem jag gett er, och [...] några lagar som lagstiftarna gör, på det att ni inte må vara bundna av dem." När han sagt detta lämnade han dem.

De sörjde och grät och sade: "Hur skall vi kunna gå till hedningarna och förkunna evangeliet om Människosonens rike? När inte han skonades, skulle då vi skonas?"
Då reste sig Maria upp och hälsade dem alla och sade till sina bröder: "Gråt inte och sörj inte och frukta inte, ty hans nåd kommer att vara med er och försvara er. Låt oss i stället prisa hans storhet, ty han har förberett oss och gjort oss till människor." När Maria sagt detta, ljusnade deras sinnelag och de började diskutera Frälsarens ord.

Petrus sade till Maria: "Syster, vi vet att [Frälsaren] älskade dig mer än de andra kvinnorna. Säg oss de ord Frälsaren uttalade som du minns. Du känner dem [men] det gör inte vi, då vi inte hört dem."

Maria svarade och sade: "Det som är fördolt för er skall jag förkunna för er." Och hon började säga följande ord till dem: "Jag", sade hon, "Jag såg Herren i en syn och jag sade till honom: 'Herre, jag såg dig i dag i en syn.' Han svarade och sade till mig: 'Salig är du som inte darrar då du ser mig. Ty där sinnet är, där är [...].' Jag sade till honom: 'Herre, den som ser synen, ser han genom själen eller genom anden?' Frälsaren svarade och sade: 'Han ser varken genom själen eller genom anden, utan det är hans sinne, som [är] mellan de två [...] ser synen och det är [...].'


"[...] det. Och Begäret sade: 'Jag såg dig inte sänka dig ner, men nu ser jag dig stiga upp. Varför talar du osanning när du tillhör mig? Själen svarade och sade: 'Jag såg dig. Du såg mig inte eller kände inte igen mig. Jag tjänade dig som klädnad och du kände mig inte.' När den sagt detta, fortsatte den, fylld av glädje.


Så kom den till den tredje makten, den som heter Okunnighet. Den frågade själen: 'Vart är du på väg? Du [...] bunden i ondska, bunden är du. Döm inte.' Och själen sa: 'Varför dömer du mig när jag inte har dömt? Jag var bunden, men själv band jag aldrig. Jag var inte känd, men jag förstod att allt kommer att upplösas, både [det som är] jordiskt och himmelskt.'
När själen lämnat den tredje makten steg den uppåt och såg den fjärde makten [som] hade sju skepnader. Den första skepnaden är mörker, den andra är begär, den tredje är okunnighet, den fjärde är det som vållar död, den femte är köttets värld, den sjätte är köttets dåraktiga vishet, den sjunde är vredgad vishet. Detta är vredens sju [...]. De frågade själen: 'Varifrån kommer du, du mandråpare? Vart är du på väg, du himlarymdens erövrare?' Själen svarade och sade: "Det som bundit mig har dräpts och det som hållit mig instängd har övervunnits. Mitt begär har upphört och okunnigheten är död. I en [...] befriades jag från en värld [...] i en form från en högre form och från glömskans och okunnighetens tillfälliga bojor. Från denna stund ska jag uppnå vila i evighetens ögonblick, i tystnad.'"

När Maria hade sagt detta tystnade hon, ty det var så långt som Frälsaren hade talat till henne. Men Andreas sade till bröderna: 'Säg vad ni tror om det hon säger, ty jag tror inte att Frälsaren sagt detta. Helt visst är dessa läror främmande tankar.'
Petrus svarade och vände sig också emot henne beträffande dessa ting, och han frågade dem angående Frälsaren: "Talade han verkligen hellre i hemlighet med en kvinna än öppet med oss? Ska vi då alla vända om och lyssna till henne? Föredrog han henne framför oss?"
Då började Maria gråta och sade till Petrus: "Min broder Petrus, vad tror du? Tror du att jag har tänkt ut detta i mitt hjärta eller att jag ljuger om Frälsaren?"

Levi svarade och sade till Petrus: "Petrus, du är alltid hetsig. Nu ser jag att du angriper kvinnan på samma sätt som motståndarna. Men om Frälsaren gjorde henne värdig, vem är då du att avvisa henne? Helt visst känner Frälsaren henne mycket väl. Det är också därför han älskade henne mer än han älskade oss. Låt oss i stället känna skam och ikläda oss den fullkomliga människan [...] forma oss så som han befallde oss, och förkunna evangeliet, utan att ge någon ytterligare lag eller någon ytterligare föreskrift utöver de bud som Frälsaren sade."
När [...] och de började gå ut [för att] förkunna [honom] och predika [evangelium].
Satirikern Lucianos (verkade på 100-talet) som till sin etnicitet var assyrier men som skrev på grekiska. I ett sina verk Peregrinus som skrevs omkring år 165 skriver Lucianus följande om Jesus och kristendomen:

"De kristna, vilka ni känner, dyrkar en man intill denna dag. De dyrkar den framstående gestalten som introducerade deras riter och lagar och som korsfästes på grund av det. Ni ser, dessa missledda varelser är övertygade att de är odödliga för all tid, vilket förklarar deras hån av döden och deras frivilliga självuppoffring som är så vanlig bland dem. Sedan har de blivit lärda av deras ursprungliga lagstiftare att de alla är bröder från det att de konverterar. De förnekar gudarna i Grekland, och dyrkar den vise som korsfästes, och lever efter hans lagar."

Judiske historikern och författaren Josefus (föddes år 37 e.Kr. och dog år 100 e.Kr.). Hans två viktigaste verk är:

1. Det Judiska Kriget - som han skrev mellan år 75 och 80 och som redogör för den judiska revolten som utlöstes år 66-70.

2. Judisk Historia - som han skrev under början av 90 talet, i vilken han återberättar historien om det judiska folket med början i skapelsen fram till den judiska revolten.
I kapitel 18 av Judisk Historia nämner Josefus något fantastiskt om Jesus och kristendomen, nämligen:

"Ungefär vid denna tid uppträdde Jesus, en vis man, om det nu är rätt att kalla honom en vis man. För han var en som gjorde förunderliga gärningar, en lärare för människor som gärna tar emot sanningen, och han drog till sig många både judar och av grekiskt ursprung. Han var Kristus. Och när Pilatus, på grund av en anklagelse från våra ledande män, dömde honom till korset, övergavs han inte av de som först hade älskat honom. Ty han visade sig för dem på den tredje dagen levande igen, just som de gudomliga profeterna hade förutsagt dessa och tiotusen andra underbara ting om honom. Och ännu har de kristnas stam, uppkallade efter honom, inte dött ut."
Den som har läst Nya testamentet, eller specifikt evangeliet, känner till att när Jesus korsfästes föll ett mörker som varade i tre timmar (från 12:00 till 15:00). Evangelisten Markus noterar detta:

"Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen." (15:33)

Så det blev alltså mörkt, mitt under dagen, i tre timmar när Jesus var på korset. Jag har många gånger hört att just detta får skeptiker att reagera mot Nya testamentets och korsfästelsens trovärdighet, eftersom de menar att mörker kan inte ske över hela jorden mitt under dagen i tre timmar! Men om Gud finns så kan det ske eftersom Gud kan göra underverk!

Men den skeptiske köper ju inte det, eftersom han inte tror att Gud finns... Men vad säger skeptikern om att detta tre timmar långa mörker nämns av en icke-kristen historieskrivare, nämligen Thallus, i ett verk som han skrev omkring år 52 e.Kr. på grekiska?

Thallus skrev en historia över Mellanöstern från tiden för det Trojanska kriget (ca. år 1190 f.Kr.) och fram till första århundradet efter Kristus. Verket har tyvärr inte överlevt in i vår tid, dock fragment. Så är det med flera gamla texter. Inte alla gamla texter bevaras in i vår tid. Men Thallus verk fanns onekligen under de första århundradena och var tillgänglig att läsas av människor då. Detta vet vi eftersom författare från de första århundradena har citerat Thallus verk (därav att vi har fragment kvar bevarade idag av verket). Och tack och lov så har en del av dessa senare författares böcker, i vilka de citerar Thallus, blivit bevarade in i vår tid!

En författare som citerar Thallus och som finns bevarad idag är Julius Africanus (som också skrev en historia, år 220 e.Kr.). Det här är vad Julius Africanus skriver:

"På hela jorden föll ett fruktansvärt mörker... Detta mörker nämner Thallus i det 263:e kapitlet av sin historia, men förklarar mörkret som en solförmörkelse, vilket låter orimligt för mig."

Alltså, historikern Julius Africanus (som var kristen) nämner mörkret och nämner i sammanhanget att den icke-kristne Thallus i sin historia nämner detta mörker, dock som en solförmörkelse. Det intressanta är inte Thallus förklaring att mörkret berodde på en solförmörkelse, utan det intressanta är att Thalluns nämner ATT DET VERKLIGEN FÖLL ETT MÖRKER när Jesus var på korset!

Vidare, Thallus förklaring att detta mörker berodde på en solförmörkelse är verkligen (som Julius Africanus säger) orimlig! Varför? Jo, eftersom det omöjligt kan ske en solförmörkelse när det är fullmåne och vi vet att vid den judiska påsken (då Jesus korsfästes) är det alltid fullmåne!

Så mörkret som den icke-kristne författaren Thallus nämner kan omöjligt ha skett pga. en solförmörkelse! Fråga till skeptikern: Hur förklarar du mörkret som föll över hela jorden, mitt under dagen och i tre timmar, givet att en solförmörkelse inte skedde? Vi kristna som tror att Gud existerar, förklarar det som ett mirakel, ett underverk, där Gud agerar i skapelsen och gör möjligt det som verkar omöjligt. Vad är din förklaring?

Källan som kommer från Thallus är viktigt av flera anledningar. Den nämner inte bara mörkret, utan indirekt visar den att korsfästelsen faktiskt ägde rum (eftersom mörkret föll när Jesus var korsfäst). Och den visar oss även indirekt att mirakler kan ske, eftersom det är omöjligt - rent naturligt - för ett mörker att falla över hela jorden på grund av en solförmörkelse dagen vid en judisk påsk!
GT:

Isaiah 45:23-24: "I have sworn by Myself, The word has gone forth from My mouth in righteousness And will not turn back, That to Me every knee will bow, every tongue will swear allegiance. They will say of Me, 'Only in the Lord are righteousness and strength.' Men will come to Him, And" all who were angry at Him shall be put to shame.

NT:

Philippians 2:9-11: "Therefore also God highly exalted Him, and bestowed on Him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those who are in heaven, and on earth, and under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father."

Fasiken: kanske höll på skapa nå annat innan
som vi int vet om??
Ja, möjligen. Han kanske tänkte så här att det här jävla skituniversum jag skapade när jag var alltför grön i mina skaparkrafter var ett så totalt misslyckande så jag skapar ett nytt.

Bevisligen har ju forskarna kommit fram till att det finns många olika universum så min teori kanske ligger mycket nära sanningen. Mycket glad