Forumet - kvinnan i de olika religionerna?

kvinnan i de olika religionerna?

1422 0 24

Spana också in:

Andra fåren:

Bibeln upphöjer kvinnan väldigt mycket.


Man får anse att bibeln refererar både till gamla och nya testamentet. Och i gamla testamentet finn det massa regler om hur en kvinna som hennes far säljer som slav får bli behandlad. Detta är en väldigt bra kvinnosyn. För tänk så säljer man några kvinnor som slavar, och sen blir de dåligt behandlade, då är det ju djurplågeri.
Andra fåren:

Kvinnor är inte djur.

Varför förutsätter du att dem skulle bli dåligt behandlade?


Allt jag säger är att kristendommen kom med regler om hur ifall en far säljer sin dotter som slav. Hur hon då får bli behandlad.

Detta innebär såklart att gamla testamentet har en usel kvinnosyn med dagens mot eftersom vi ser kvinnor som fria människor precis som män.
GrassEater:

Detta innebär såklart att gamla testamentet har en usel kvinnosyn med dagens mot eftersom vi ser kvinnor som fria människor precis som män.


Mose lag skyddade slavar mot brutal behandling. Slavar hade vissa rättigheter enligt i Mose lag.

Så även fast man var slav, så var det under reglerade förhållanden som Gud anordnade detta. Även män kunde bli slavar, inte bara kvinnor.

Särskilda regler gällde för en hebreisk slavinna. Hennes herre kunde ta henne till bihustru eller ge henne som hustru åt sin son.
Om hon gavs som hustru åt sin herres son skulle hon behandlas i enlighet med ”den rätt som tillkommer döttrar”.

Även om sonen tog sig ytterligare en hustru fick inga inskränkningar göras när det gällde hennes kost, kläder och äktenskapsrätt.

Om sonen inte uppfyllde dessa förpliktelser hade kvinnan rätt att dra bort i frihet utan att något pris betalades för friköpande. (2 Moseboken 21:7–11)
Andra fåren:

Mose lag skyddade slavar mot brutal behandling. Slavar hade vissa rättigheter enligt i Mose lag.


Ofta anklagas bibeln för att den godkänner slaveri och slaveri är något som i dagens samhälle förknippas med arbetare som arbetar gratis, blir utnyttjande och dåligt behandlade. Nu är jag inte så insatt i det här med slavar i bibeln men jag tycker mig ha läst någonstans att slavar i bibeln var mer lika arbetare än slavar och såldes behandlades bra och kanske t.o.m. fick någon lön för det? Jag undrar hur det var med lön de fick för arbetet och hur de behandlades under gamla testamentets tid, så någon som vet mer om detta kan gärna berätta. Kan man säga att slavar i bibeln = arbetare?
marcus1987:

Kan man säga att slavar i bibeln = arbetare?


Ja.

Slavar kunde ha en mycket betrodd och ärofull ställning i hushållet.

Patriarken Abrahams ålderstigne tjänare (förmodligen Elieser) skötte allt hans herre ägde. (1 Moseboken 24:2; 15:2, 3)

Josef, en av Abrahams avkomlingar, fick när han hade blivit slav i Egypten ansvaret för allt som tillhörde Potifar, en av faraos hovfunktionärer. (1 Moseboken 39:1, 5, 6)

I Israel hade en slav möjlighet att bli välbärgad och friköpa sig själv. (3 Moseboken 25:49)

En hebré som sålde sig själv som slav till en bofast främling, till en medlem av en bofast främlings släkt eller till en invandrare kunde friköpas när som helst, antingen av sig själv eller av någon annan som hade rätt till det.
Priset för att köpa honom fri grundades på hur många år det var kvar till jubelåret eller till hans sjunde år som slav. (3 Moseboken 25:47–52; 5 Moseboken 15:12)

När en hebreisk slav blev frigiven skulle hans herre ge honom en gåva för att hjälpa honom att få en god start på sin tillvaro som fri man. (5 Moseboken 15:13–15)
Nu ska jag skriva mer utförligt vad jag har menat! ^.-
Trashcanar inte andra religioner eller va man nu säger. Jag bara säger fakta! Ska börja med första faktan!

Jesus (as), var den sista profeten som framträdde ibland Israels barn. Han reformerade de tidigare israeliska profeternas läror när han ansåg att dessa reformer var tillbörliga. Han nytolkade några av Moses(as), religiösa föreskrifter för att bringa dem i överenskommelse med behoven i hans tid, men andra lämnade han som de var. Det så kallade Gamla Testamentet i Bibeln förespråkar massaker, överser med polygami, accepterar slaveri och rekommenderar häxors brännande. Jesus(as), som hade kommit "inte för att förstöra lagen eller profeterna utan för att fullborda" såg uppenbarligen inga fel i detta, eller i varje fall hade han inte tid att avhjälpa dem, För han sa eller gjorde ingenting för att humanisera de Mosaiska lagarna för krig, avskaffa slaveriet eller att höja kvinnornas ställning. Han sade inte ett ord emot polygami.
Paulus som var den verklige grundaren till Kristendomen, enligt vad de kristna tror, betraktade kvinnan som en fresterska. Han lade hela skulden för mänsklighetens fall och den ärvda synden på kvinnan. Detta är vad vi läser i Bibelns nya testamente:

Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig. Däremot kan jag icke tillstädja en kvinna att själv uppträda såsom lärare, ej heller att råda över sin man, fastmer må hon leva i stillhet. Adam blev ju först skapad och sedan Eva. Och Adam blev icke bedragen, men kvinnan blev svårt bedragen och förleddes till överträdelse. (I Timoteus 2:11-14)

Ty mannen är icke av kvinnan, utan kvinnan av mannen.Icke heller skapades mannen för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull. Därför bör kvinnan på sitt huvud hava en 'makt' för änglarnas skull. ( I Korintierna 11:8-10 )

Och detta är vad några av Kristendomens helgon sa om kvinnan:

Kvinnan är djävulens instrument för att skaffa sig kontroll över våra själar.
S:T Cyprian

Kvinnan är falskhetens dotter, helvetets vaktpost, fredens fiende; genom henne förlorade Adam paradiset.
S:t John Damascene

Kvinnan är ursprunget till djävulens arm, hennes röst som ormens väsande.
S:t Anthony

Kvinnan har en huggorms gift, och en drakes elakhet.
S:t Gregory den store)

Den Heliga Koranen fritar kvinnan från ansvaret för Adams fall och hävdar hennes heder och värdighet. Den höjer kvinnans ställning och gör henne jämbördig med mannen. För första gången i historien gavs kvinnan samma rättigheter som mannen av Islam: "Kvinnorna hava ock samma rättighet mot männen som männen emot dem, såsom tillbörligt är" (Koranen 2:228)
Den moderna människan inser att det inte kan finnas någon verklig frihet och heder utan ekonomiska rättigheter. För fjortonhundra år sedan gav Islam kvinnan rätten att ärva sin faders och sin makes förmögenhet, och att använda sina tillgångar som hon ville. Gud säger i Den Heliga Koranen:

Männen skola hava sin del av vad de förvärvat och kvinnorna sin del av vad de förvärvat. (Koranen 4:36)

De manliga arvtagarna bekomme som lagstadgad del en del av vad föräldrarna och de närmaste anhöriga efterlämnat, och de kvinnliga bekomme ock en del av vad föräldrarna och de närmaste anhöriga efterlämnat, vare sig det är litet eller mycket. (Koranen 4:8)

I äktenskapet anses kvinnan vara en jämlik och fri partner, enligt Islam. Äktenskap i Islam är ett heligt kontrakt mellan en man och en kvinna och båda måste ge sitt medgivande innan giftermål kan äga rum. Den Heliga Koranen beskriver kvinnan som sin makes partner och följeslagare och en källa till frid och vederkvickelse för honom:

Till Hans tecken hör ock, att han skapat hustrur åt eder bland eder själva, att ni må bo tillsammans med dem, och stiftat inbördes kärlek och barmhärtighet, häri finnas sannerligen tecken för människor som tänker efter. (Koranen 30:20)

För att inskärpa kvinnans upphöjda och heliga ställning, förklarade Profeten(saw): "Paradiser ligger vid en moders fötter" (Nasai 25:6)

Han(saw) sa att "kvinnan är mannens tvillinghalva", och att män och kvinnor kommer från samma substans. Islam gör ingen som helst skillnad mellan dem, vad angår deras moral och spirituella förmåga och belöningar: " De rätttrogna, både män och kvinnor, äro varandras beskyddare, de där påbjuda det tillbörliga och förbjuda det otillbörliga, förrätta bönen och giva allmosan och lyda Gud och hans Apostel. Över dessa skall Gud förbarma sig, Gud är förvisso väldig och vis" (Koranen 9:72)

De Gud undergivna, både män och kvinnor, de rättrogna både män och kvinnor, de sannfärdiga både män och kvinnor, de ödmjuka både män och kvinnor, de allmosegivande både män och kvinnor, de fastande både män och kvinnor, de kyska både män och kvinnor, och dem, som flitigt åkalla Gud både män och kvinnor, har Gud förvisso berett förlåtelse och stor lön. (Koranen 33:35)
Mojo_:

marhaba, shaku maku?


As-Salam Aleikum betyder Fred med dig

Så fred mer er!