Forumet - människan är inte rationell

människan är inte rationell

784 0 69
människans socialitet och vårt samhälle bygger inte på rationella grunder, utan snarare emotionella. eftersom vi genom att som barn härmar andra, för att sedan leka andra och till slut ha skapat oss tillräckligt många jämförelser mellan oss själva och omvärlden för att självbilden är ett objekt som vi kan föreställa oss hur andra uppfattar, så har vi en relativt klar blid av andras uppfattning om vem "jag" är, dvs. vårt själv.

att upprätthålla bilden av sitt eget "själv" är, är en nödvändighet för samhällets fortlevnad - eftersom "självet" är allt det samhället förväntar av oss själva (som tar sig uttryck genom våra samlade förväntade förväntningar som samhället har på oss). för att inte bryta emot dessa förväntningar så har samhället genom social kontroll makten att få oss att känna skam, ifall vi bryter mot en regel så korrigeras vårt beteende genom skamkänslor (viktig skillnad mellan skam och skuld, skam = riktat mot hela vår personlighet, alltså vi själva som socialt objekt, skuld = riktat mot en viss specifik händelse, dvs. drabbar inte oss som personer).

skam kommer oftast inte ur handlingar som är direkt amoraliska, utan snarare då vi handlar klumpigt, dvs - vi bryter mot sådana regler som inte behöver lagstadgas kring, utan återfinns i våra samhälleliga normer.

skuld spelar också stor roll, även om det inte kan "krossa" vårat "själv" på samma sätt som skammen kan göra. genom att känna skuld inför en viss handling som är moraliskt "oriktig" (i förhållande till kontexten) så upprepar vi inte en sådan handling, om den utförts, undviker den, ifall den inte än har begåtts, och i många fall kanske även aktivt arbetar för att utföra altruistiska handlingar för att gottgöra forna/framtida "skuldfällor". naturligtvis styrs vi även av andra emotioner, men inte i lika hög grad.

är det någon som håller med, eller "styrs" vi av mer rationella orsaker?

Spana också in:

Det är klart att människan grundar sina handlingar i det emotionella. Vi går på känsla, oavsett vilken situation vi är i. Det handlar inte bara om känslor, snarare evolution och nedärvda beteendemönster. Samhällets normer har inte blivit byggda över en natt och allt vi känner i situationer eller gentemot andra människor idag är ju det mesta instinkter. Flykt, rädsla, överlevnad, att inte stå ut från mängden.

Vi gör oftast inte det vi vill, vi gör det som förväntas av oss.
internet:

är det någon som håller med, eller "styrs" vi av mer rationella orsaker?


Beror på hur man definierar rationalitet. Min personliga uppfattning är att människor ytterst sällan handlar irrationellt. Vad som uppfattas irrationellt av andra behöver nödvändigtvis inte vara irrationellt för individen i fråga. Om det emotionella driver oss att handla på ett visst sätt för att uppnå något slags mål, är det då fullt rationellt att handlar på detta sätt. Som jag ser det behöver det inte finnas någon egentlig motsättning mellan emotionella och rationella handlingar.
Horrorshow:

Om det emotionella driver oss att handla på ett visst sätt för att uppnå något slags mål, är det då fullt rationellt att handlar på detta sätt.


vad för mål talar du om?

Horrorshow:

Som jag ser det behöver det inte finnas någon egentlig motsättning mellan emotionella och rationella handlingar.


inte i alla fall. eftersom samhället är rationellt (oftast) och människan är känslostyrd, och pga. emotioner beroende av samhället (eftersom vi fäster oss emotionellt till människor och socialt konstruerade symboler, dvs. samhällets yttersta beståndsdelar) så hade det varit otroligt konstigt ifall inte emotioner i många fall går hand i hand med rationalitet. vad som är rationellt är dessutom relativt.

dock går även rationalitet och emotioner i många hand isär, men det är egentligen inte intressant, utan det är snarare att eftersom man har en tendens att "känna vad man får" rättfärdiga sina handlingar (för sig själv) med rationalitet, och egen vilja.
anisokori:

varför fokusen på skam?


skammen styr vårt förhållande till omgivningen. skadar vi förhållandet riskerar vi att bl utstötta, något som kan ha förödande konsekvenser för vår säkerhet och överlevnad. den uppfostran vi alla får har som syfte att dels lära oss att agera rationellt, och våra emotioner backar upp detta genom att vi genom vår kultur lär oss skämma skiten ur oss om vi inte gör det, eftersom den som bryter mot gruppens norm, som tidigare sades, riskerar att frysas ut.

enni:

Varför är inte det emotionella en del av det rationella?


rationalitet kräver reflektion och sammanhang, en impuls är inte rationell även om den (kanske) kan förklaras som rationell i efterhand (eller?).

det känns för övrigt som jag har glömt poängen eller det jag ville komma till...
internet:

rationalitet kräver reflektion och sammanhang, en impuls är inte rationell även om den (kanske) kan förklaras som rationell i efterhand (eller?).


jo men impulser har ju också sammanhang och går att reflektera över.

internet:

den uppfostran vi alla får har som syfte att dels lära oss att agera rationellt, och våra emotioner backar upp detta genom att vi genom vår kultur lär oss skämma skiten ur oss om vi inte gör det, eftersom den som bryter mot gruppens norm, som tidigare sades, riskerar att frysas ut.


tur att vi inte lever i så homogena grupper
enni:

tur att vi inte lever i så homogena grupper


ja, jag är benägen att hålla med, fast samtidigt så blir man "utfryst" om man bryter mot den samhälleliga normen, utan att nödvändigtvis bryta mot lagen. tänker på t.ex. det sociala stigma som personer drabbade av fetma, mentala sjukdomar, avvikande sexualiteter eller liknande råkar ut för. även fast de ingår i grupper där de fullt ut kan leva ostörda som den de vill/(i vissa fall kanske inte vill) vara.

typ...
internet:

ja, i efterhand, och därför är den inte grundad i någon form av logik eller förnuft?


konstigt då att vi kan kartlägga människors beteenden. våra vänner o så. och att beteendevetenskap finns. själv tror jag felet är att i den moderna vanliga vetenskapen och logiken har vi missat att tänka på att vi själva är en del av världen. pga att den cirkeln som man bygger vetenskapliga teorier på fungerar genom att zooma in mer och mer bort från betraktaren.

internet:

egentligen tror jag att detta var tänkt som någon form av kritik mot rational choice-teorin fast det blev något helt annat.


sorry kan inget om den [crazy][sad]
internet:

ja, jag är benägen att hålla med, fast samtidigt så blir man "utfryst" om man bryter mot den samhälleliga normen, utan att nödvändigtvis bryta mot lagen. tänker på t.ex. det sociala stigma som personer drabbade av fetma, mentala sjukd


vet inte vilken norm du menar
enni:

vet inte vilken norm du menar


den allmänt rådande normen över vad som anses bra och fint, som finns i vårt samhälle. t.ex. att det är heteronormativt, och en hälsosam livsstil är bra.

enni:

konstigt då att vi kan kartlägga människors beteenden. våra vänner o så. och att beteendevetenskap finns.


jo tack, jag läser beteendevetenskap. [crazy]

att man kan tolka beteenden och se mönster har dock inget direkt med det jag skrev, alltså: vi står mellan en djurisk impulsiv karaktär och ett socialt tryck att upprätthålla samhällets rationella värderingar, hela tiden. eftersom vi är rädda för att göra bort oss så beter vi oss "som folk" istället för att göra alla de där konstiga impulserna vi faktiskt har möjlighet att göra, även om det ibland slår slint och spårar ur.

att det inte alltid slår slint och spårar ur, hela tiden, beror inte på att vi av naturen är rationella, utan snarare att vi drivs av en känsla att inte göra fel (skam).
enni:

pga att den cirkeln som man bygger vetenskapliga teorier på fungerar genom att zooma in mer och mer bort från betraktaren.


kanske, det beror väldigt mycket på vilket ämne man forskar i, tror jag.

enni:

sorry kan inget om den


rational choice går typ ut på att man hela tiden försöker maximera den vinst man kan göra, i allt man gör. att man överlägger och "tänker logiskt" vid val av vänner, umgänge, livsstil, konsumtionsmönster etc.
internet:

hela tiden. eftersom vi är rädda för att göra bort oss så beter vi oss "som folk" istället för att göra alla de där konstiga impulserna vi faktiskt har möjlighet att göra, även om det ibland slår slint och spårar ur.


ja fatar nte

internet:

den allmänt rådande normen över vad som anses bra och fint, som finns i vårt samhälle. t.ex. att det är heteronormativt, och en hälsosam livsstil är bra.


okej?? xD a okej

internet:

rational choice går typ ut på att man hela tiden försöker maximera den vinst man kan göra, i allt man gör. att man överlägger och "tänker logiskt" vid val av vänner, umgänge, livsstil, konsumtionsmönster etc.


ok hatar den då. vad kommer den från enligt dig?