Forumet - Malaria -> Lariam "knark?"

Malaria -> Lariam "knark?"

338 0 3
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19880205000023&Doc...


Tack doktorn för medicinen, Hoppas jag dör då? :))

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Lariam ha biverkningar. Oönskade effekter uppkommer oftare när Lariam används för behandling av konstaterad malaria än när medicinen ges som förebyggande behandling. Följande biverkningar kan uppkomma:Vanliga (fler än 1 av 100 patienter): yrsel, huvudvärk, sömnighet, sömnstörningar, balansrubbningar, illamående, kräkningar, diarré och buksmärtor.Mindre vanliga: kraftlöshet, aptitförlust, olustkänsla, trötthet, feber, frossa, svettningar, andnöd, förändrade blodvärden, lågt eller högt blodtryck, rodnad, svimningar, bröstsmärta, störd hjärtrytm, besvär från mag-tarmkanalen, hudutslag, hudrodnad, klåda, håravfall, hudsvullnad (ödem), muskelsvaghet, muskelkramper, muskelsmärtor (myalgi), ledvärk, myrkrypningar, darrningar, rubbning i samordningen av muskelrörelser, kramper, oro, depression, skakningar, rastlöshet, glömska, förvirring, hallucinationer, psykotiska och paranoida reaktioner, humörförändringar, panikattacker, aggressivitet, synrubbningar och öronsusningar.Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): hinder i överledningen av nervimpulser i hjärtat (AV-block), hjärnsjukdom, svåra hudreaktioner (Stevens Johnsons syndrom, erythema multiforme) och nervsjukdom.Sällsynta fall av självmordstankar har rapporterats men inget samband har påvisats till läkemedelsadministreringen. Mycket sällsynta fall av lunginflammation med möjligt allergiskt ursprung finns rapporterat.Lariam har en lång utsöndringstid. Biverkningarna kan därför inträffa eller kvarstå upp till flera veckor till månader efter den sista dosen.

När Lariam ges som behandling av konstaterad malaria är det ofta svårt att skilja mellan biverkningarna som beror på medicinen och de symtom som beror på den malariasjukdom som behandlas.

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.