Forumet - När var Sverige feodalt?

När var Sverige feodalt?

2100 0 19

Spana också in:

Feodalism är det samhälle som fanns innan kapitalismen. Kapitalism uppstod när arbetskraft och produktionsmedel separerades från varandra och arbetarklassen växer fram. Du kanske har hört talas om industrialismen och den industriella revolutionen? Tidigare var arbetskraften sammanbunden med produktionsmedlen via s.k. livegenskap, numera har vi istället lönearbetet där arbetskraften säljs till de som äger produktionsmedlen i utbyte mot lön.

Feodalism:

:

I Karl Marx egna texter och inom den bredare kategorin av historiematerialistiska forskare är studiet av feodalismen något ofta återkommande. Marx inspirerades av upplysningstänkarnas definition av feodalismen och studerade den som ett produktionssätt som givit upphov till kapitalismen.

I en marxistisk forskningstradition är feodalism samlingsbegrepp på alla produktionssystem som grundar sig i upptagandet av jordränta från självförsörjande bönder, i form av främst naturaprodukter eller dagsverkesarbete, av en härskande elit som kontrollerar marken. Upptagandet av jordräntan handlar i ett feodalt system enlig Marx modell om att producera för feodalelitens egen konsumtion och inte för försäljning på en marknad. Uppkomsten av ett jordbruksöverskott som kunde säljas eftersom det varken behövdes för bonden eller feodalherrens egen konsumtion gav enligt Marx utrymme till en handel och en urbanisering som på sikt underminerade hela det feodala samhällets existens.

Ur Marx perspektiv finns det idag ytterst få, om några, områden i världen som kan kallas feodala i och med att även isolerade jordbruksområden styrda av krigsherrar i till exempel Afghanistan i stor utsträckning producerar för en marknad.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Feodalism#Feodalism_enligt_Marx
Venus:

Är feodalismen en typ av motsats till kapitalismen?


Nej. Kapitalism är samhället som efterträdde feodalismen. En slags vidareutveckling av den, eller en ersättare, snarare än en antites. Båda existerade parallellt i olika länder under övergången till kapitalism. Ungefär som att kommunism idag kan sägas existera på t.ex. internet iom fildelning, där en vara har blivit till en allmänning. Man kan säga att jordräntan var central i feodalismen, medan varan är det centrala i kapitalismen och allmänningen är det centrala i kommunismen.
Rödingajävel:

Ungefär som att kommunism idag kan sägas existera på t.ex. internet iom fildelning, där en vara har blivit till en allmänning.


Så du menar alltså... Att fildelning eller fildelare kommer med tiden ersätta kapitalism för kommunism? Dessutom kan man inte roffa åt sig varor hur som helst även i kommunistiskt styre. Alla delar på allt och därför behövs hårda regler om vem som får ta vad och hur mycket - alltså inget likt fildelning.

Fildelning är och kommer alltid förbli en och samma sak, nämligen en form av stöld.
Jonnybravo91:

Att fildelning eller fildelare kommer med tiden ersätta kapitalism för kommunism?


Nej. Att fildelning är en allmänning och allmänningar är kommunism. Alla kan nyttja dem.

Allemansrätten är ett annat exempel på en allmänning. Bibliotek kan också ses som det.

Jonnybravo91:

Dessutom kan man inte roffa åt sig varor hur som helst även i kommunistiskt styre.


Nej, för det finns nämligen inte några varor i ett kommunistisk samhälle.

Jonnybravo91:

Alla delar på allt och därför behövs hårda regler om vem som får ta vad och hur mycket - alltså inget likt fildelning.


Kollektiv förvaltning och ägo av produktionsmedlen = allmänning. Alla har rätt att nyttja dem.

Jonnybravo91:

Fildelning är och kommer alltid förbli en och samma sak, nämligen en form av stöld.


Ok, hur menar du att filer ska fördelas i ett kommunistisk samhälle?
:

Med allmänning menas jord, oftast skog eller betesmark, och tillhörande vatten som ägs (eller får nyttjas) av en samfällighet. Sådan mark har funnits i alla germanska länder. Den kallas i England Common, i Tyskland Allmende, i Danmark Alminding/Allminding och Norge Allmenning.

Under 1980- och 1990-talens globala privatiseringsvåg har allmänningar kommit att beteckna det som privatiseras, alltifrån arter och gener som patenteras av läkemedels- och livsmedelsföretag till gator och torg som privatiseras av köpmannasamfälligheter. I spetsen för breddningen av begreppet har framför allt stått den indiska bonderörelsen i sitt motstånd mot patentering av utsäde och det engelska motorvägsmotståndet som alltmer såg sig som det offentliga gaturummets försvarare. Även kulturella rörelser har alltmer talat om allmänningar, t.ex. rörelsen för fildelning som talar om digitala allmänningar, digital commons.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nning
Venus:

När var Sverige feodalt?


Ofta så ses feodalism som en slags kombination av storgodssystem, livegenskap, dagsverksskyldighet, krigstjänstskyldighet osv. och den arketypiska feodalismen blir då den som rådde i nordöstra Frankrike på 1100-talet.

I så fall faller Sverige, Östeuropa och Asiens samhällen mer eller mindre utanför mallen. Och många historiker hävdar faktiskt att Sverige aldrig varit feodalt.

Jag menar dock att detta är ett uttryck för en begreppsförvirring. Vad som är mest relevant i sammanhanget är inte former som juridik, ideologi, administrativa förhållanden, militär organisation osv. utan den tekniska nivån och produktionsförhållandena, dvs. hur människornas arbete är organiserat och hur de rika blir rika och de fattiga fattiga.

Feodalismen fungerade som så att de primära producenterna (i praktiken bönder, enskilt eller i grupp) bedrev produktion i egen regi och alltså livnärde sig själva. Genom "utomekonomiskt tvång" (dvs. våld eller hot om våld) förmåddes de dock att lämna från sig ett överskott i en eller annan form. Vilken formen var, berodde på hur primitiv ekonomin var. Överskottet kunde ha formen av merarbete, av dagsverken på den jord som godsherren själv brukade och vars avkastning han sedan förfogade över; av produkter in natura, som han konsumerade eller sålde; eller till sist av olika slags avgifter i pengar. Denna relation är det grundläggande, allt annat är av sekundär betydelse.

Venus:

Är feodalismen en typ av motsats till kapitalismen?[blush]


Motsats är fel att säga, men kapitalismen utvecklades ur feodalismen och innebar ett brott med den.

Venus:

vad innebär kapitalism?


Kapitalismen fungerar som så att de primära producenterna är egendomslösa sk. proletärer som saknar medel att själva försörja sig och måste sälja sin arbetskraft till kapitalister som äger företag, det som proletärerna producerar tillfaller kapitalisten och i ersättning för sitt arbete får proletärerna en lön.

Den kapitalistiska utsugningen bygger inte på "utomekonomiskt tvång" som den feodala utan på "ekonomiskt tvång", det vill säga att man måste säljas in arbetskraft för att kunna tillägna sig sådant man behöver.
Feodalism är ursprungligen ett politiskt begrepp, som härstammar från latinets feudum = län. Det feodala samhället uppstod på medeltiden då handeln avstannade och man inte längre kunde samla in skatter genom pengar utan genom jordbruksprodukter. Dessa kunde då inte samlas i en central statskassa utan måste förbrukas på plats. Det fungerade även på så vis att kungliga ämbetsmän fick förvalta ett visst område som erövrats av kronans krigsmakt. De i sin tur fick 'lön' av bönderna i området i form av natura.

Begreppet feodalism har varit svårt att definera, men man kopplar det mest till Frankrikes styrelseform, där man delade in landet i 600 kommuner, där det i var och en fanns en ämbetsman som hade någon form av kontroll.


Som tidigare sagt så utvecklades det kapitalistiska samhället ur feodalismen.

Angående Sverige så var feodalismen inte alls lika utbredd som i till exempel Frankrike eller Storbritannien.