Forumet - Psykosociala hälsan

Psykosociala hälsan

268 0 3
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Folkhalsa/Psykosocial-halsa/

"Psykosocial hälsa
Under rubriken psykosocial hälsa finner du information som handlar om vår psykiska och sociala hälsa och vad som påverkar den.
Psykosociala faktorer har stor betydelse för vår hälsa. Med psykosocial ohälsa menas psykiska, somatiska (kroppsliga) eller psykosomatiska besvär och symtom som har samband med de problem den enskilde har i sin livssituation.

Uppväxtförhållanden och sociala och ekonomiska villkor under uppväxten har betydelse för vår psykosociala hälsa. Likaså kan aktuella levnadsvillkor i form av social och ekonomisk ställning och psykosociala faktorer samt möjligheter till delaktighet och inflytande i skolan eller på arbetsplatsen påverka hälsan.

En av tre i primärvården
Cirka en tredjedel av dem som söker primärvård har psykiska eller psykosociala problem. Speciellt utsatta finns bland ensamstående, arbetslösa, individer med utländsk bakgrund, långvarigt sjukskrivna, lågutbildade och de med låg social och ekonomisk ställning.

Studier av primärvårdspatienters psykiska besvär visar på ett samspel mellan psykologisk sårbarhet, yttre stress och bristande socialt nätverk. Vanliga psykosociala problem är ensamhet, familjeproblem och konflikter på arbetsplatsen.

De med psykiska problem är extra utsatta
Människor med psykiska problem är överrepresenterade när det gäller användning av tobak, alkohol och andra droger samt att ha problem med övervikt, inaktivitet, svagt socialt nätverk och låg social status - det vill säga ytterligare riskfaktorer för hälsan."

Sammanfattar, det som händer runt om kring i din vardag påverkar hur du mår psykiskt