Forumet - UM's Asperger'sTråd

UM's Asperger'sTråd

8850 1 153
AspieNation unite lr nåt 

brofist.gif

Denna tråd handlar om allt Asperger's relaterat Glad

Denna tråd är som sagt om allt som har med aspergers att göra Tumme upp dela med dig av gifs, låtar,
roliga bilder, Igenkännings humor är alltid lika kul Tumme upp Faktan, allt =) Cool

Allt icke Asperger's relaterat är offopic Tumme ned Andra neuropsykiatriska tillstånd är självklart också välkomna! =)

När fick du din diagnos? Tumme upp Vilka rutiner har du? Glad Vilka är dina specialintressen? Skeptisk Har du någon annan diagnos också? Söt Har du några låtar du lyssnar på om och om igen? Glad Vilka? Tumme upp Har du någon film/serie du ser på varenda dag? Tumme upp Vilken? Glad Har du svårt för nåt? Tumme ned nåt vardagligt som man känner igen sig i om man har aspergers, berätta! Glad

Jag personligen har sjuuukt svårt för när man möter varann alltså går emot varann och ska åt olika håll, förståru? Jag är inte den kramgoa och gillar inte att springa fram till varann och kramas. Tumme ned Men om man ser varann på långt håll. Ska jag hälsa direkt jag ser han? Söt Blir inte det awkward sen när vi kommer närmare varann. Skeptisk Hur närma ska jag vara för att hälsa? Skeptisk Tänk om han hälsar före och jag är så inne i mina tankar vid vilket avstånd jag ska hälsa vid så jag går förbi honom, det har hänt flera gånger. Tardig

Men vill understryka att allas aspergers är olika Glad vi är lika olika som om vi hade vart utan. Vi uppnår olika kriterier olika personligheter yadayadayada Söt

Exakt vad som orsakar Aspergers sjukdom är en öppen debatt. Det är inte alltid möjligt att fastställa den exakta orsaken till Aspergersyndrom. Ofta handlar det om flera faktorer som i samverkan resulterar i Aspergers syndrom. Detta ger diagnosen karaktären av att vara individuell. Det finns ingen enhetlig bild av vad som orsakar Aspergerssyndrom eller hur. Till det kommer att många forskare är oense om vilka faktorer som är mest betydelsefulla och hur de ska tolkas.

Påfallande ofta har en av föräldrarna svårigheter som liknar dem vid Aspergers syndrom, om än inte lika uttalade. Ofta finns det också andra släktingar som uppvisar liknande problematik. Det finns också studier som visar att det finns ett genetiskt samband mellan Aspergers syndrom och autism, då båda diagnoserna inte sällan finns i samma syskonskara. Man vet idag inte säkert vilka gener eller ärftliga mekanismer som är involverade vid autism.

Aspergers syndrom liknar autism. Det är framför allt inom två områden som funktionshindret innebär svårigheter: Socialt samspel och Begränsade beteenden, aktiviteter och intressen.För att man ska ställa diagnosen Aspergers syndrom, måste svårigheterna medföra allvarliga problem i vardagen.

Det som vi idag kallar Aspergers syndrom beskrevs första gången i den vetenskapliga litteraturen på 1920-talet och därefter mer ingående av Hans Asperger 1944. Men det var inte förrän 1981 när forskaren Lorna Wing tog upp Hans Aspergers tankegångar som begreppet Aspergers syndrom etablerades. Ända sedan dess har en debatt pågått huruvida Aspergers syndrom och autism (autistiskt syndrom) är olika eller överlappande funktionshinder. Först på 1990-talet kom den första internationellt accepterade definitionen på Aspergers syndrom.

Diagnosmanualer beskriver kriterier

För att ta reda på om en person har Aspergers syndrom, bedömer man personens beteenden och svårigheter. Det är en läkare, en psykolog eller ett team där flera yrken finns representerade, som ställer diagnosen, och ofta är även andra involverade, till exempel en psykolog. För att få diagnosen Aspergers syndrom ska personen uppfylla vissa kriterier, så kallade diagnoskriterier. Det finns inget speciellt test som säkert kan visa om en person har Aspergers syndrom eller inte.
Kriterierna är samlade i diagnosmanualer och där beskrivs vilka beteenden eller svårigheter personen ska ha för att diagnosen ska ställas. Där beskrivs även vilka svårigheter eller avvikelser personen inte ska ha för att diagnosen ska ställas. I Sverige används både den amerikanska diagnosmanualen DSM-IV-TR och Världshälsoorganisationens (WHO) manual ICD-10.

Huvudkriterier för Aspergers syndrom

A: Allvarlig begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel, uppnå minst två av följande,

(1) påtagligt bristande förmåga att använda varierade ickeverbala beteenden såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala interaktionen.
(2) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån.
(3) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse).
(4) brist på social eller emotionell ömsesidighet.

B: Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket tar sig minst ett av följande uttryck:

(1) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering
(2) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer
(3) stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen)
(4) enträgen fascination inför delar av saker

Självklart finns det mer symtomer både i konsekvens av andra symtomer och utan konsekvens.

Andra vanliga symtomer. 

Det finns en rad associerade symtomer som är vanliga vid Aspergers syndrom även om de inte finns med bland diagnoskriterierna.

Vill understryka att (kommer inte på vad det heter på svenska) de tre meningarna ovan och den under är olika statements och inte sammanhängande. 

Det finns också andra tillkommande problem som inte är en del av diagnosen. Hyperaktivitet, uppmärksamhetsproblem och tics är några exempel. Många beskriver att de har svårigheter med en låg energinivå och en begränsad stresstålighet.

Det är inte ovanligt att personer med Aspergers syndrom under perioder även uppfyller diagnoskriterierna för ADHD eller Tourettes syndrom. Ätstörningar, inlärningssvårigheter och psykiatriska problem som depression och ångest, kanske som en följd av känslan av utanförskap, är andra vanliga problem.


Motorisk klumpighet
Många barn med Aspergers syndrom uppfattas som långsamma, klumpiga och med dåligt samordnade och lite stela rörelser. De kan ha svårt att lära sig att knyta sina skosnören, cykla eller simma. Även gester och manér kan vara speciella. En del barn har ett lillgammalt, lite sirligt sätt att gestikulera.
Barn med Aspergers syndrom är ofta inte intresserade av att delta i sportsliga aktiviteter. Kanske beror det både på svårigheter med motoriken och på bristen på känsla för lagspel. Den lite stela och klumpiga motoriken kvarstår ofta upp i vuxen ålder.

Annorlunda perception
Det är vanligt att personer med Aspergers syndrom har en annorlunda perception. Det kan exempelvis innebära att man kan vara extremt känslig för vissa ljud, ljus, beröring, smaker Man kan också ha svårt att hantera flera sinnesintryck samtidigt. Den här känsligheten kan påverka livet i stor utsträckning och kan exempelvis innebära att man inte klarar av att vistas i offentliga miljöer, där sinnesintrycken kan vara både starka och många.

Kognitiva begränsningar
En stor del av forskningen har fokuserat på hur personer med autism tar emot och bearbetar information och intryck från omvärlden, vad vi kallar kognitiva förmågor. Även om svårigheterna vid Aspergers syndrom inte är lika stora som vid autism, antar man att avvikelserna beror på brister i närliggande kognitiva funktioner.

Hos personer med autism och Aspergers syndrom är det tydligt att flera viktiga områden påverkas av brister i de kognitiva förmågorna; Theory of mind, central koherens, exekutiva funktioner, minne och begåvning.

Mentalisering
Mentalisering, eller Theory of Mind innebär förmågan att förstå att det finns en skillnad mellan ens eget och andra människors sätt att tänka, känna och handla.

Personer med Aspergers syndrom har en begränsad mentaliseringsförmåga, vilket innebär att det kan vara svårt att förstå varför andra människor beter sig och reagerar som de gör. Det blir också svårt att förstå hur man ska meddela sig med andra människor, för att de ska förstå vad man vill.

Central koherens
Central koherens är den förmåga man behöver för att kunna förstå sammanhang och göra helheter av detaljer. Många forskare är överens om att personer med Aspergers syndrom har vissa svårigheter att sätta samman olika typer av information från minnen och nutida händelser för att förstå samband och kunna förutsäga vad som kommer att hända. Med svag central koherens blir omvärlden fragmentarisk och svår att förstå både med avseende på händelser och på människors beteende.

Exekutiva funktioner
Det finns forskning som tyder på att individer med Aspergers syndrom har bristande exekutiva funktioner. Förmågan att samordna information hänger också samman med vad som brukar kallas för exekutiva funktioner. Dessa funktioner styrs från hjärnans främre del, frontalloben och är viktiga för en mängd förmågor som behövs för att klara ett självständigt liv. Exekutiva funktioner ligger bakom allt målinriktat beteende. Bristande exekutiva funktioner kan exempelvis innebära att handlingar inte blir automatiserade, att man inte lär sig av det man varit med om utan att varje situation upplevs som unik och skild från övriga. Det kan också innebära att man fastnar i ett beteende eller har svårt att komma igång med saker och ting.

De viktigaste exekutiva funktionerna är:
Förmåga att planera.
Förmågan till problemlösning
Förmåga att hejda sina (oönskade) handlingar.
Anpassningsförmåga.


Skillnaden mellan Autism och Aspergersyndrom är att Aspergersyndrom inte finns längre. Saklig kritik emot hur det behandlas i praktiken och det finns inte tillräckligt med bevisning för att skilja dem åt.

källa: http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/DSM_5/Aspergers_syndrom

Aspergers känna igen sig i låtar. Söt

Simple Plan - Welcome To My Life  
Simple Plan - Astronaut
Eminem - Legacy
Eminem - Cold Wind Blows

Eminem - Talking To Myself
Eminem - Going through changes
Eminem 25 To Life
Eminem - Beautiful
Eminem - Space Bound

Ett par väl behövliga länkar Tumme upp
http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=21839
http://ungdomar.se/forum/thread/hit-kan-du-vaenda-dig-naer-du-behoever-stoed/13247092#forum_post_id-13247092 
http://asperger-skolor.se/index.htm

Kända personer med Aspergers. Men jag vill vara säker på min sak och inte chansa. Sånt bullshit som att sherlock holmes eller Einstein skulle haft det. Utan helst officiellt diagnoserad, du får gärna fortsätta =)

Sätter ett ( O ) som i officiellt på dem som är officiellt diagnoserade.

Dan Aykroyd (Ghostbusters) ( O )
Daryl Hannah (killbill) ( O )
Craig Nicholls (The vines) ( O )
Clay Marzo (en av världens bästa surfare) ( O )
Pip Brown (känd artist) ( O )
Adam Young (sångare i owl city ) ( O )När fick du din diagnos? Var typ 7 när jag fick ADHD, 13 när jag fick Asperger's. Vilka rutiner har du? har inga sådana men däremot kan jag bli jävligt stressad och panika när folk sitter på min plats. Måste göra allt i en viss ordning. Vilka är dina specialintressen? WWE. Har du någon annan diagnos också?A ADHD. Har du några låtar du lyssnar på om och om igen? Vilka? de jag nämnde innan på musik asperger's kan relatera till av Eminem. Har du någon film/serie du ser på varenda dag? Vilken? a spartacus Söt 
När fick du din diagnos? -
Vilka rutiner har du? logga in på um, borsta tänderna, sova 
Vilka är dina specialintressen? vet inte, varierar, tröttnar på allt i längden
Har du någon annan diagnos? -
Har du några låtar du lyssnar på om och om igen? bara i korta perioder, sedan tröttnar jag
Har du någon film/serie du ser på varenda dag? nä
Har du svårt för nåt? mja, att ta in kunskap om sådant som ej intresserar mig, ser det ej som ett problem dock, snarare fördel, även om samhället ej håller med osv

Spana också in:

Eminem är också en fellow aspergare, hur ska man annars tolka detta? 
https://www.youtube.com/watch?v=474lAwWv-NY#t=25

Det finns mer i en låt under samma album som heter Legacy som går såhär, 

I used to be the type of kid that would always think the sky is falling
Why am I so differently wired? Am I a martian?
What kind of twisted experiment am I involved in?
'Cause I don't belong in this world.. at school I'm just shy and awkward
And I don't need no goddamn psychologist
Tryna diagnose why I have all these underlying problems
Thinking he can try and solve them


Chibibbi:
Det var en helt vanlig fråga, med tanke på mängden smilies och längden text. Inget försök att vara sarkastisk, bara undrande.
Okej Förvirrad Nej det är inget specialintresse Skeptisk jag har bara skapat en enda tråd Icke! Tror jag? Tardig Om du menar varför jag använde så mycket smileys Skeptisk så är det en smaksak Skål För det första så Jag personligen skulle aldrig klara av att läsa den texten jag skrivit utan smileys Skeptisk Alldeles för jobbigt och långt känns det som Rodnarsmileys sätter mer liv i texten Cool För det andra så innehåller bara första delen smileys Skål den andra innehåller inte en enda Cool  

Sägmig: Okej  Nej det är inget specialintresse  jag har bara skapat en enda tråd  Tror jag?  Om du menar varför jag använde så mycket smileys  så är det en smaksak  För det första så Jag personligen skulle aldrig klara av att läsa den texten jag skrivit utan smileys  Alldeles för jobbigt och långt känns det som smileys sätter mer liv i texten  För det andra så innehåller bara första delen smileys  den andra innehåller inte en enda
Okidok, då är det bara bra att du trivs.