Forumet - Världens Längsta Ord

Världens Längsta Ord

10168 1 65
acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylph​enylalanylleucylserylserylvalyltryp
tophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthre​onylserylserylleucylglycylasparaginy
lglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylth​reonylglutaminylvalylglutaminylgl
utaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylgluta​minylserylthreonylvalylarginylphe
nylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginyla​lanylvalylleucylaspartylprolylleucylis
oleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylas​paraginylarginylisoleucylisoleucylg
lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanyl​glutamylthreonylleucylaspartylala
nylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylargi​nylserylalanylasparaginylisoleucyla
sparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyl​tyrosylasparaginylglutaminylaspara
ginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreo​nylserylalanylprolylalanylserine


är tydligen världens längsta ord [surprised]

Jag som alltid trott Sverige hade den äran med :
Nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulatoranläggningsmaterialunderhållsuppföljni​ngssystemdiskuss
onsinläggsförberedelsearbeten.
Din sökning - acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylp​h ​enylalanylleucylserylserylvalyltryp tophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthre​ ​onylserylserylleucylglycylasparaginy lglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylth​ ​reonylglutaminylvalylglutaminylgl utaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylgluta​ ​minylserylthreonylvalylarginylphe nylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginyla​ ​lanylvalylleucylaspartylprolylleucylis oleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylas​ ​paraginylarginylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanyl​ ​glutamylthreonylleucylaspartylala nylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylargi​ ​nylserylalanylasparaginylisoleucyla sparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyl​ ​tyrosylasparaginylglutaminylaspara ginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreo​ ​nylserylalanylprolylalanylserine - matchade inte något dokument.

[sad]

Spana också in: