Forumet - Vilket????

Vilket????

257 0 8
Jag tycker att det längsta engelska ordet är---

Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleuc​yllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolyphenylalanYlvaly​threonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylsErylleucyllysylis​oleucylaspartylthreonylleucylIsoleucylglutamylalanylglycylalanylasparthlalanylleucylg​lutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylseRylaspartylprolylleucylalanylaspartyl​glycylpRolylthreOnylisoleucylglutaminylasPfraginylalanylthreonylleucylarfinylalanylph​enylalanylalanylalanylglycylvalythreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylgl​utamylmethionylleucylalanylleuOylisoleucylarginylglutaminyllysyhistidylprolylthreonyl​isoleucylprolylisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylpheny​lalanylasparaginyllysyglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanylthrosylalanylglutami​nylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalnylaspartylva​lylprolylvalylglUtaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanyla​lanylleucylarginylhistidylasparaginyvalylalanylprolylisoleucylprolylisoleucylphenylal​anylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartyl​aspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycylty​rosylthreonyltyrOsylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglut​amYlasparainylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylValylalan​yllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylg​lgycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyla​lanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylal​anylisoleucylvalyllysylisoIeucylisoleucylglutamylglutaminylHistidylasparaginyliSoleuc​ylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylc​alylglutaminylprolylmethionlysylalanylalanylthreonylarginylserine

det med 1913 bokstav och förkortning är Tryptophan synthetase A protein[bigsmile]

Spana också in: