Forumet - Zartosht No-Diso

Zartosht No-Diso

94 0 3
în xshnûmaine ardâ fravash bê-rasât.

Hoppas att du sörjer Zarathustra idag.

"ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô (zôt,) staomi zbayemi ufyemi, ýazamaide nmânyå vîsyå zañtumå dâh'yumå zarathushtôtemå.

vîspanãmca ånghãm paoiryanãm fravashinãm idha ýazamaide fravashîm avãm ýãm ahurahe mazdå mazishtãmca vahishtãmca sraêshtãmca xraozhdishtãmca xrathwishtãmca hukereptemãmca ashât apanôtemãmca.

ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide ýå ameshanãm speñtanãm xshaêtanãm verezi-dôithranãm berezatãm aiwyâmanãm taxmanãm âhûiryanãm ýôi aithyajanghô ashavanô.

paoiryanãm tkaêshanãm paoiryanãm sâsnô-gûshãm idha ashaonãm ashaoninãmca ahûmca daênãmca baodhasca urvânemca fravashîmca ýazamaide ýôi ashâi vaonare, gêush hudhånghô urvânem ýazamaide.

ýôi ashâi vaonare gayehe marethnô ashaonô fravashîm ýazamaide, zarathushtrahe spitâmahe idha ashaonô ashîmca fravashîmca ýazamaide, kavôish vîshtâspahe ashaonô fravashîm ýazamaide, isat-vâstrahe zarathushtrôish ashaonô fravashîm ýazamaide.

nabânazdishtanãm idha ashaonãm ashaoninãmca ahûmca daênãmca baodhasca urvânemca fravashîmca ýazamaide ýôi ashâi vaonare mat vîspâbyô ashaonibyô fravashibyô ýå irîrithushãm ashaonãm ýåsca jvañtãm ashaonãm ýåsca narãm azâtanãm frashô-carethrãm saoshyañtãm.

idha iristanãm urvãnô ýazamaide ýå ashaonãm fravashayô, vîspanãm ahmya nmâne nabânazdishtanãm para-iristanãm aêthrapaitinãm aêthryanãm narãm nâirinãm idha ashaonãm ashaoninãm fravashayô ýazamaide.

vîspanãm aêthrapaitinãm ashaonãm fravashayô ýazamaide, vîspanãm aêthryanãm ashaonãm fravashayô ýazamaide, vîspanãm narãm ashaonãm fravashayô ýazamaide, vîspanãm nâirinãm ashaoninãm fravashayô ýazamaide.

vîspanãm aperenâyûkanãm dahmô- keretanãm ashaonãm fravashayô ýazamaide, âdah'yunãmca ashaonãm fravashayô ýazamaide, uzdâh'yunãmca ashaonãm fravashayô ýazamaide.

narãmca ashaonãm fravashayô ýazamaide, nâirinãmca ashaoninãm fravashayô ýazamaide, vîspå ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide ýå haca gayât marethnat â-saoshyañtât verethrakhnat.

(zôt u râspî,) vîspå fravashayô ashâunãm ýazamaide, iristanãm urvãnô ýazamaide ýå ashaonãm fravashayô. ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî.... (râspî,) ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-mê mrûtê, (zôt,) athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû!!"