user-image
Okänd
Tjej ,15 år

vad är det för skillnad mellan en psykolog en socionom och en kurator?


SVAR

En kurator är en socionom. Socionom blir man genom att gå socionomprogrammet på högskola. Det är en yrkesinriktad utbildning. Nedan kan du läsa vad man kan jobba med som socionom:

Socialsekreterare arbetar inom socialtjänsten. De arbetar med utredningar om socialbidrag, familjeärenden, barn och ungdomar eller missbrukare. Socialsekreteraren kan även arbeta förebyggande med olika typer av stödinsatser.

Fältassistenten arbetar med uppsökande och förebyggande verksamhet för till exempel ungdomar eller vuxna missbrukare.

Nedan följer några fler socionomyrken med inriktning på socialt arbete.

Behandlingsassistenten eller socialpedagogen arbetar på behandlingsinstitutioner med vuxna missbrukare eller med ungdomar med olika typer av svårigheter.

Biståndsbedömaren arbetar inom socialförvaltningen, och har till uppgift att bedöma den enskildes behov av praktisk hjälp och stöd från samhället. Det kan handla om rätt till färdtjänst, personlig assistans eller särskilt boende.

Personligt ombud arbetar för människor med psykiska funktionshinder och ger hjälp i kontakterna med de myndigheter och institutioner som ska ge stöd och service. Personliga ombud samordnar vårdinsatserna och försöker stödja och motivera människor att ta emot det stöd de har rätt till.

Familjerådgivaren arbetar med råd och stöd till människor som har problem i sina relationer. Kommunerna är skyldiga att erbjuda familjerådgivning. Vidareutbildning inom familjeterapi krävs för att man ska kunna få sådan tjänst.

Skolkuratorn arbetar med elever, lärare och föräldrar i skolan. Kuratorn kan arbeta med mindre grupper av lärare eller elever, men har också viktiga övergripande uppgifter när det gäller arbetsklimatet i skolan. En annan viktig uppgift är att motverka mobbning.

Enhetschefer inom kommunal äldre och handikappomsorg planerar, organiserar och leder arbetet i olika boendeformer eller inom äldre- och handikappomsorg.

Socionomer kan även arbeta inom hälso och sjukvård, anställda av landstinget.

Kuratorn inom sjukvården arbetar med stödsamtal, anhörigkontakter och krisbearbetning. Även en del arbetsuppgifter av praktisk karaktär, exempelvis vid utskrivningar av patienter. Kuratorn kan även arbeta inom primärvården, exempelvis på en vårdcentral eller inom öppen barn och vuxenpsykiatri. Arbetsuppgifterna kan vara krisbearbetning, stödsamtal och anhörigkontakter.

Frivårdsinspektören är anställd av staten och arbetar med att återanpassa människor som dömts till straff efter att ha begått brott.

Rehab-handläggare arbetar till exempel inom Försäkringskassan med rehabilitering och återanpassning till arbete.

Socionomer inom privat verksamhet kan till exempel arbeta som personalkonsulenter inom företagshälsovård eller som konsulter inom samhällsplanering, organisationsutveckling och rekrytering.

Auktorisation som socionom kan du få efter att ha arbetat som med uppgifter inom socionomyrket i minst 3 år samt uppfyller vissa andra villkor. Nämnden för Socionomauktorisation är ett organ inrättat genom beslut av Akademikerförbundet SSR. Använd länken under Mer Info. för vidare information.

En psykolog har gått psykologutbildning där det bl.a. ingår egenterapi, dvs studenten måste själv gå i terapi ett antal timmar.

http://www.arbetsformedlingen.se/Yrken/YrkesBeskrivning.aspx?iYrkeId=317

Visningar : 1158

Senaste frågorna

Se Alla