user-image
Okänd
Kille ,14 år

Hej! Jag undrar om det kan klassifiseras som barnporr/om det är olagligt om jag kollar på bilder på nakna tjejer (Okänd ålder). Jag sprider inte dessa bilder och hittar de genom google-sökningar.


SVAR

user-image
Hej!

Detta är lagen som finns om Barnpornografibrott.
Brottsbalkens lag, 16 kap. Om brott mot allmän ordning

10§ 16Kap
•1. skildrar barn i pornografisk bild,
•2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,
•3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
•4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller
•5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till
döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.
Är ett brott som avses i första stycket ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under arton år.

Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av oaktsamhet sprider en sådan bild som avses i första stycket, döms som sägs där eller i andra stycket.
Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det har begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd bilder eller avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Lag (2010:1357).

10 b § Förbuden i 10 a § mot skildring och innehav gäller inte den som enligt första eller andra stycket i den paragrafen framställer en pornografisk bild av barn, om skillnaden i ålder och utveckling mellan den avbildade personen och den som framställer bilden är ringa och omständigheterna i övrigt inte påkallar att ansvar döms ut.
Inte heller gäller förbuden den som tecknar, målar eller på något annat liknande hantverksmässigt sätt framställer en sådan bild, om bilden inte är avsedd att spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras tillgänglig för andra.
Även i andra fall ska en gärning inte utgöra brott, om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Lag (2010:399).

Det är alltså olagligt att ha bilderna och olagligt att titta på dem på internet. Sidor där man hittar sådant brukar spärras av polisen eller internetbolaget man har.

Ett bra tips jag har till dig: är att ta bort bilder som du tror kan vara ett barn. Det vill säga "en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år". Är du osäker så ta bort bilden bara. Det finns gott om bilder på söta tjejer som inte är olagliga att tittat på.

Skulle du hitta bilder eller annat som du inte tycker ser okej ut så kan man anmäla till polisen.

ECPAT arbetar mot barnsexhandel och har en bra app till telefonen där man kan anmäla barnpornografi bland annat. http://www.ECPAT.SE

Ha det gott
/Kenny

Visningar : 1242

Senaste frågorna

Se Alla