Forumet - Vilka är demokratins största problem och hur kan de lösas?

Vilka är demokratins största problem och hur kan de lösas?

2516 0 17

Spana också in:

Individualismen, indelningen i individer och illusionen om att vi har makt över våra liv. Den skeva maktfördelningen i samhället gör att vissa har enormt mycket mer makt och inflytande över valresultaten än andra (de som äger stora mediebolag t.ex.). Äganderätten, och därmed klassamhället, är inskriven i grundlagen.

Politikers löner och maktställning gör att de har andra materiell intressen än en person ur arbetarklassen och därmed kommer de inte att tjäna våra intressen. De har mer gemensamt med fackpampar i LO eller företagsägare än med vanligt folk. Att det finns ramar som partierna måste förhålla sig till gör dessutom att de likriktas, skillnaden mellan partierna handlar främst om enstaka sakfrågor istället för stora förändringar. 80 v. 90% A-kassa istället för vilken typ av samhälle vi vill ha, människors makt över sina liv, hierarkier på arbetsplatser, produktionssätt, osv.

Demokratin skapar passivitet istället för deltagande och uppmuntrar inte människor att ta tag i problemen i sin vardag direkt. Du får lägga en lapp i en låda vart 4:e år på det minst värdelösa alternativet och sen ska du bara vara nöjd och glad resten av dagarna.
1: Klassamhället. En grupp (kapitalisterna) har makt över de redskap och resurser som hela mänskligheten är i behov av för att ö.h.t. kunna överleva. Denna grupp håller på så vis även samhället som gisslan, om vi demokratiskt beslutar om någonting som de inte tycker om så kan de vägra oss det vi behöver. Demokratin är därför underordnad denna rika och mäktiga grupp. Så politikerna kan t.ex. inte bara ta bort all fattigdom och arbetslöshet och ställa klimatet till rätta utan de måste jobba enligt kapitalisternas regler och inte äventyra deras lönsamhet. T.ex. genom att trixa lite grann med skatterna så att det blir något mer lönsamt att vara snäll mot miljön.

Lösningen är ganska svår med nödvändig, den är att helt enkelt avskaffa denna elitgrupps exklusiva makt över produktion och naturresurser genom att demokratisera ekonomin.

2: Den parlamentariska demokratin. Detta system innebär visserligen en del demokratiska rättigheter men det är inte ett demokratiskt styrelseskick i egentlig bemärkelse för det är inte folket som styr politiken utan det gör särskilda politiker. Så såg det inte ut i den klassiska grekiska demokratin.

Lösningen är att införa mer direktdemokrati, vilket är möjligt nu tack vare internet. Samt att tillsätta styrande församlingar med hjälp av lottdragning, på så vis blir det inte en grupp av professionella representanter som styr utan vanliga medborgare. För något mer utförlig beskrivning, se: http://reality.gn.apc.org/polemic/Zachariah_OnDemocracy.pdf

3: Frånvaron av ett rättsamhälle. Till och med i jämförelse med andra kapitalistiska stater i Västeuropa är garantierna för mänskliga och medborgerliga rättigheter påfallande svaga i Sverige. Det finns normalt inga sanktioner mot dem som bryter mot dem, som till exempel i USA, och de flesta av dem kan avskaffas genom en enkel votering i riksdagen. Rättsapparaten och polismakten har befogenheter som väcker förvåning i utlandet. Höga byråkrater och politiker betraktar lagen som en skitsak som inte berör deras verksamhet. Till och med inom dess ytterst tänjbara ram är utrymmet för administrativt godtycke och rättsövergrepp utomordentligt stort. Mockningen i detta stinkande augiasstall börjar lämpligen med en både reellt och formellt bindande rättighetsförklaring, följd av upprättandet av en folklig kontroll över ordnings- och försvarsorganen. En rättegångsbalk värdig ett civiliserat samhälle ersätter den nuvarande. Säkerhetspolisen, denna landsförrädiska liga genom vilken utländska statsterrorister systematiskt sprider desinformation, desorganisation och övergrepp i det svenska samhället, förintas restlöst och dess återupprättande förbjuds i grundlagen.
Spartakus:

demokratisera ekonomin.


Tack så mycket Reinfeldt (jag för övrigt röstade på :) Moderaterna i mitt hjärta!) du gav absolut bäst svar men vad menar du med detta "demokratisera ekonomin"?

Och kan inte människor i sig också vare ett problem för demokratin? Alltså t.ex. okunniga, passiva, egoistiska människor...?

Andra sätt att främja demokrati är ju just starkare ekonomiska stater för de främjar välstånd och så, alltså moderniseringsteorin tänker jag på, urbanisering osv?

Spartakus:

Det finns normalt inga sanktioner mot dem som bryter mot dem


Spartakus:

garantierna för mänskliga och medborgerliga rättigheter påfallande svaga i Sverige. Det finns normalt inga sanktioner mot dem som bryter mot dem


Vad menar du med sanktioner? Det stämmer nog men var kan man finna denna information? Jag behöver ha källor och har 4 böcker (en om ledarskap, en om diktatur, en om valsystem och en om "bråka inte! parlamnetarism" osv... men om jag ska ta från nätet behöver jag länkar, vet att jag får hitta de själv men om du tog din info någonstans ifrån nätet så säg vart tack :)
Är du säger på att 1-3 är de mest relevanta svaren förresten? Jag tänker t.ex. att även bättre karismatiska ledare kan vara en lösning också...
Pratar vi om den svenska demokratin?
Då är problemet att den inte finns. Demokrati betyder folkstyre, och folket bestämmer inte ett skit.

Vi får bara rösta vart fjärde år, och vi har inte direkt alternativ som faktiskt kan representera (alla av) oss, då alla utom kanske ett-två stora partier glatt hänger sig åt överklassfjäsk. Vill man att det faktiskt ska göras något vettigt när det gäller miljön, fattigdom, rättvisa, djurrätt, osv, så finns det inte något parti man kan rösta på, och om det fanns det har de ingen chans att kunna säga något ändå, tack vare 4%-spärren.

Sen spelar det ingen roll i vilket fall, för de viktiga frågorna bestäms inte av varje enskild nations regering, utan av EU/Världsbanken/whatever, och då är det de stora rika länderna som har mest makt.

Vad som diskuteras och vilka beslut som fattas får folket inte lägga sig i, allt är konfidentiellt. Hur kan västvärlden kalla sig demokratisk? Politikerna har ingen tillit till folket, och samtidigt klagar de på att folket inte litar på dem.

Det beslutsfattande systemet är sådant att företagen påverkar de starka ländernas politiker till att mobba de mindre ländernas politiker att ge med sig. Medborgarna i samtliga länder har ingenting att säga till om.

Lösningen? Gå ur EU och andra överstatliga förtrycksapparater, och avskaffa politikerna som beslutsfattare, ge den makten till folket. Placera mänskliga rättigheter, inte tillväxt, som den definierande faktorn för all politik.

Hur kommer man dit? I princip omöjligt i Sverige, för alla är apatiska/ignoranta/både och. Men eftersom de som styr alltid är beroende av att de som styrs lyder, kan man åstadkomma mycket genom massfolklig rörelse.

Förlåt om jag är klyschig.
MrsVD:

vad menar du med detta "demokratisera ekonomin"?


Att det i allt högre utsträckning ska fungera så att alla som jobbar på en arbetsplats ska kunna välja, eller lotta fram sin företagsledning.

Och att folket i demokratisk ordning i allt större grad ska ha möjlighet att bestämma vad man vill göra med resurser och produktionskapacitet. Om folket fick bestämma så kanske de t.ex. inte skulle vilja att SAAB ska fortsätta göra bilar, det går ju ändå inte så bra för dem. Istället kanske vi vill att de ska börja bygga järnvägar, tåg och vindkraftverk t.ex. för att snabbt kunna göra Sverige till ett miljövänligt land.

Det är faktiskt möjligt att utan för mycket besvär ställa om produktionen på ett sådant vis, i andra världskriget t.ex. så ställde man om bilfabriker till att göra stridsflygplan och stridsvagnar.


MrsVD:

Och kan inte människor i sig också vare ett problem för demokratin? Alltså t.ex. okunniga, passiva, egoistiska människor...?


Fast jag tycker inte att man kan se människorna i sig som problemet. Problemet är då snarare okunnigheten, passiviteten och egoismen. Då blir det politiska frågor som man kan hantera politiskt; man kan ju förändra utbildningen till det bättre, man kan ändra på incitamentstrukturen i samhället så att det blir mer attraktivt att vara aktiv medborgare och mindre attraktivt att vara egoistisk.

I dag så belönas ju t.ex. egoism, de som är egoister är också de som tjänar mest pengar osv. Aktivism däremot uppmuntras inte, de som har makten vill inte att fler ska engagera sig, bättre om de sitter framför TV:n och röstar vart fjärde år för att ge makten legitimitet.

Vad man kan göra för att ändra på detta kan du fundera lite på, det är inte så lätt men det är möjligt.
MrsVD:

Vad menar du med sanktioner? Det stämmer nog men var kan man finna denna information?


Till exempel så har vi ingen författningsdomstol som många länder t.ex. Tyskland har, eller en högsta domstol med rätt att underkänna lagar som strider mot grundlagen vilket t.ex. USA har.

Istället så har vi ett lagråd men lagrådet saknar beslutanderätt, de är bara en rådgivande instans.

Vad gäller fri- och rättigheter så står det om dem i Regeringsformens andra kapitel. Men om man scrollar ner en bit så har vi där paragraferna 12 - 14 sin säger att rättigheterna »får begränsas genom lag». Vanlig lag, eller till och med en regeringsförordning som ger polisen rätt att förfara som den behagar. Med andra ord, det finns en del av Sveriges grundlag som inte har grundlags skydd, utan som kan undanröjas under en nattmangling med ett enkelt majoritetsbeslut av en lämpligt preparerad riksdag, i värsta fall med en rösts övervikt.

Det är på grund av detta som Sverige så enkelt kan införa lagar som exempelvis FRA-lagen.


MrsVD:

Är du säger på att 1-3 är de mest relevanta svaren förresten?


Som jag ser det, ja.