De globala målen

FN:s 193 medlemsländer antog under hösten 2015 en handlingsplan för hur vi skapar en hållbar planet 2030. Nu börjar det globala arbetet med att sprida information om rättvisa och långsiktighet i samhällen världen över.

Världen har under hösten 2015 antagit 17 globala mål för att skapa en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Nu är det upp till alla oss människor på jorden att faktiskt uppnå dem till 2030. Genom de här 17 målen ska vi tillsammans uppnå tre fenomenala saker: utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt tackla klimatkrisen.

De nya globala målen utgår från milleniemålen som man fram till 2015 jobbade för att uppnå. Nu har 2015 kommit och gått och milleniemålen som sattes år 2000 har inte riktigt uppnåtts. I milleniemålen låg fokus på hunger- och fattigdomsbekämpning. I de nya globala målen (SDG, Sustainable development goals) är den röda tråden tydligare och det handlar om att fläta samman sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv för att skapa en hållbar värld, fri från fattigdom, klimatkatastrofer, hunger och orättvisor. Nu handlar det om att avsluta det man påbörjade med milleniemålen. Men den här gången ska alla med, såväl perspektiv som människor och aktörer.

Alla ska med

De globala målen är 17 stycken till antalet och består i sin tur av hela 169 delmål. Enligt beräkningar från FN kostar det ca 4 500 miljarder dollar per år att finansera de globala målen. Det innebär att för att uppnå målen till år 2030 måste ALLA vara med och ta ansvar – länder, näringsliv, myndigheter, kommuner och det civila samhällets organisationer. Men även du kan vara med och förändra världen!

De globala målen gäller alla länder – såväl höginkomst- som låginkomstländer. Alla länder påverkas av och påverkar världens utveckling men vi står inför olika utmaningar. För vissa länder ligger fokus på att utrota fattigdom och hunger medan det för andra kommer att handla om att nå en hållbar konsumtion och begränsa klimatförändringarna.

Hållbar utveckling är ungas fråga

För att uppnå målen måste vi se, förstå och lyfta den enskilda individen som agerar lokalt. Ett lokalt engagemang kan även skapa förändring globalt, varje handling, stor som liten, spelar roll och gör skillnad. Den enskilda individen skapar inte bara förändring lokalt utan kan även fungera som förebild för andra som kan ta efter. På det sättet aktiveras fler, och vad är väl roligare än att känna att man är del av en större helhet och att man bidrar till att skapa en positiv förändring?
Det hållbara perspektivet måste även genomsyra företagskulturen och morgondagens ledare så att goda förebilder lyckas skapa nya, rättvisa normer och visioner.

Men vi måste också skapa samarbeten och jobba gränsöverskridande, vi måste teama upp. Genom partnerskap kan vi skapa stordåd och bestående förändring. Går vi samman, jobbar tillsammans och hittar gemensamma lösningar kommer vi att skapa en bättre värld. Och är det några som ska involveras i alla samarbeten och diskussioner kring de globala målen så är det unga. Det är unga som sitter på de innovativa lösningar som behövs för att vi ska kunna skapa en bättre och hållbar framtid. Det här är ungas frågor och framtid, därför måste unga inkluderas.


Vilka är målen?
1. Utrota fattigdom i alla dess former, överallt.
2. Utrota hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk.
3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
4. Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning.
6. Säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
7. Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
8. Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.
9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder.
11. Gör städer och boplatser inkluderande, säkra, flexibla och hållbara.
12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
13. Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.
14. Bevara och hållbart nyttja hav, sjöar och marina resurser för hållbar utveckling.
15. Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer.
17. Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.