KDU vill stärka familjens roll

För Kristdemokratiska Ungdomsförbundet är skatter, brott och valfrihet de viktigaste frågorna. Men hur vill de få fler unga i arbete och hur vill de ta itu med den psykiska ohälsan bland unga? Sara Skyttedal, ordförande för KDU, svarar på våra frågor!

Vilka huvudfrågor driver ni som ungdomsförbund idag?

– KDU vill fortsätta sänka skatterna – ordentligt. För oss handlar det dock inte bara om att stärka arbetslinjen och få fart på ekonomin. Sänkta skatter skapar också frihet för individen och ger starkare familjer. Familjer behöver få mer ekonomiskt utrymme, få ta ansvar och bestämma över sin vardag. Många familjer är vardagshjältar som sliter hårt. Vänsterpolitiker, staten eller ett högt skattetryck ska inte få stå i vägen. Vi är övertygade om att valfrihet och sänkta skatter ger starkare familjer!

– Alla politiker vill arbeta för att förebygga brott. Vi också. Men vi inser att vi aldrig kommer att kunna avskaffa brottsligheten, vilket andra tycks tro. Människor kommer fortsätta att bryta mot lagen och skada andra. Vi tycker att de som gör det ska få rättvisa straff. Så är det inte idag. Straffen ska stå i proportion till brottet. Rättvisan kräver också fler och effektivare poliser så att fler brott klaras upp. Poliser som klarar upp brott är vardagshjältar. Fler poliser skulle underlätta kampen mot brottsligheten och göra att du kan känna dig tryggare på stan.

– KDU gillar valfrihet. Det finns andra som inte vill att du fritt ska få välja skola. Valfriheten är därför viktig att försvara, men det krävs mer för att få ordning på skolan. Resultaten i skolan har sjunkit under flera decennier. Det betyder att alla elever inte ges de förutsättningar som de borde få. Vi tycker att det är dags att ta itu med detta – på allvar. För det behövs bättre lärare. Duktiga lärare som är bra på att motivera, som kan sina ämnen och som skapar ordning och reda i klassrummen är vardagshjältar. Du förtjänar bättre lärare!

Om ni fick lyfta fram någonting som ni tycker saknas i den ungdomspolitiska debatten idag, vad skulle det vara?

– Den politiska debatten i Sverige lider av stora problem. Socialdemokrater och moderater tävlar i att kopiera varandras förslag och det är trångt i mitten. Nästa budget utgör den bortre horisonten för det politiska samtalet. De långsiktiga perspektiven lyser med sin frånvaro.

– Det värderingsgrundade långsiktiga diskussionen om samhällets utveckling måste komma igång. Samtidigt är det lika viktigt att politiken fokuserar på frågor som berör människor i deras vardag. Så skapar vi förutsättningar för en livskraftig samhällsdebatt där vilket skulle gynna unga persone,r som är framtiden.

Det nya målet för ungdomspolitiken, giltigt från januari 2015, är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. På vilket sätt vill ni att ungdomar ska kunna få mer inflytande över samhällsutvecklingen?

– Det viktigaste är att skapa goda förutsättningar för att barn ska kunna växa upp till trygga och ansvarstagande medborgare. Detta gör vi genom stärkta familjer, en väl fungerande skola och en flexibel arbetsmarknad där unga släpps in. Vi vill också skapa bättre förutsättningar för föreningslivet, med utvecklat avdrag för ideella gåvor, vilket också kommer att underlätta för ungdomars organisering.

Finns det några politiska områden där ni tycker att det saknas ett ungdomsperspektiv idag?

– Vi vill att barn- och familjeperspektivet ska genomsyra alla politikområden.

Vilka möjligheter har ni som ungdomsförbund att påverka ert moderparti i frågor som rör ungdomar?

– Kristdemokraterna är ett parti som sätter barn och ungas uppväxtvillkor i fokus, vilket KDU tycker är bra. Vi arbetar tillsammans med Kristdemokraterna för ett samhälle präglat av mer frihet och gemenskap. Vi har stora möjligheter att påverka den politik som Kristdemokraterna driver och för ständigt dialog med partiet. Bland annat sitter jag som KDU:s ordförande i partistyrelsen.

Antalet unga som äter antidepressiva läkemedel ökar varje år. Hur vill ni ta itu med den psykiska ohälsan bland unga?

– Vi vill dels öka resurserna till psykiatrin och öka antalet vårdplatser. Staten måste ta ett ökat ansvar för vården generellt. Det viktigaste för att förebygga psykisk ohälsa hos unga är en mer familjevänlig politik som gör att föräldrar kan spendera mer tid med sina barn. Arbetslinjen måste kompletteras med en relationslinje.

Enligt SCB:s siffror ligger ungdomsarbetslösheten idag på nästan 30 %. Vad är ert recept på att få fler ungdomar i arbete?

– KDU vill se en mer flexibel arbetsmarknad med avskaffade turordningsregler i LAS. Vi vill göra det enklare och lönsammare att starta och driva företag, vilket kräver lägre arbetsgivaravgifter. KDU menar också att systemet med lärlingsutbildningar måste utvecklas så att det bättre matchar ungas behov och arbetsmarknadens krav.

Vilka politiska reformer vill ni se för att ta itu med bostadsbristen och göra det möjligt för fler ungdomar att flytta hemifrån?

– Att göra det lönsammare och enklare att bygga är nyckeln till att få fram fler bostäder. Mycket bra har redan gjorts och byggandet ökar nu i Sverige. KDU vill fortsätta att förenkla byggregler. Vi vill dessutom gör det skattebefriat att hyra ut upp till hälften av sin bostad, så att vi utnyttjar de bostäder som finns effektivare.

Ni har skrivit på er hemsida att ni tror att en stark familjepolitik är grundläggande för att förebygga brott. Har ni några andra förslag på hur man kan förebygga ungdomskriminalitet?

– En politik för stärkta familjer i kombination med höjda resultat i skolan och flexiblare arbetsmarknad, menar vi är de viktigaste förebyggande åtgärderna. Men samhället kommer aldrig att bli perfekt och kriminalitet kommer alltid att finnas i någon omfattning. Därför vill KDU se skärpta straff för vålds- och sexualbrott. Straffen ska stå i proportion till brottet. Rättvisan kräver också fler och effektivare poliser så att fler brott klaras upp. Poliser som klarar upp brott är vardagshjältar. Fler poliser skulle underlätta kampen mot brottsligheten och göra att du kan känna dig tryggare på stan.


Foto: Felicia Lundqvist, KDU

Vill du veta mer om KDU? Besök deras hemsida!

Diskutera allt om Riksdagsvalet i vår stora forumtråd!

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.