MUF vill se till att fler unga får jobb

Moderata Ungdomsförbundet vill se till att fler unga får jobb. Men vad vill de mer göra? Vi snackade med MUF:s ordförande Erik Bengtzboe och tog reda på det!

Vilka huvudfrågor driver ni som ungdomsförbund idag?
– Jobben är vår absolut viktigaste fråga. Utan jobben har vi inte råd att satsa på det vi vill göra gemensamt, så som polis, sjukvård och skola.

Om ni fick lyfta fram någonting som ni tycker saknas i den ungdomspolitiska debatten idag, vad skulle det vara?
– Det är utan tvekan vikten att det måste bli snabbare för oss unga att gå från skolan till ett jobb. Många unga idag känner ett utanförskap för att de inte får vara med och bidra. Det vill vi ändra på och se till att fler unga får ett jobb.

Det nya målet för ungdomspolitiken, giltigt från januari 2015, är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. På vilket sätt vill ni att ungdomar ska kunna få mer inflytande över samhällsutvecklingen?
– 
Det handlar om att bryta utanförskapet. Har man inte någon makt över sin inkomst, bor kanske kvar hemma och inte fått chansen till att stå på egna ben har följer en vanmakt över sin egen situation. Jobb är grunden till ett självständigt liv och ett sätt att påverka sin egen situation och därmed samhällsutvecklingen.

Finns det några politiska områden där ni tycker att det saknas ett ungdomsperspektiv idag?
– Ungdomars perspektiv behöver finnas med i samtliga politikområden, och det jobbar vi aktivt för så fort någon fråga blir aktuell. Det är idag främst på arbetsmarknads- och bostadsområdet som ungas perspektiv saknas. Mycket regler här är till för att skydda vuxna som redan har ett jobb och en bostad, och mindre fokus på hur unga ska få vara med, få ett jobb och kunna hitta en bostad. Det måste vi ändra på.

Vilka möjligheter har ni som ungdomsförbund att påverka ert moderparti i frågor som rör ungdomar?
– Stora möjligheter, vi är representerade på partistämman, som är partiets högst beslutande organ, vi sitter även naturligt med samtliga av partiets organ så som partistyrelse, förbundsstyrelser runt om i landet. Moderata Ungdomsförbundet är Sveriges störta partipolitiska ungdomsförbund och vi utgör en stor del av Moderaterna. Det syns i Moderaternas politik, men också i vilka som företräder Moderaterna. Idag finns många unga Moderater på positioner som bland annat riksdagsledamöter, det gör det möjligt för oss att påverka direkt. Dock ser vi ingen stor skillnad mellan frågor som rör oss unga och andra frågor eftersom alla frågor berör alla människor.

Antalet unga som äter antidepressiva läkemedel ökar varje år. Hur vill ni ta itu med den psykiska ohälsan bland unga?
– Alldeles för många lider av psykisk ohälsa, och många tyvärr i onödan. Viktigt att hela tiden komma ihåg är att när det gäller psykisk ohälsa finns det ingen mirakellösning som funkar för alla, utan det måste finnas lika många lösningar som det finns problem och utmaningar idag. Vi tror dock att det finns en rad saker som behöver bli bättre, inte minst tillgängligheten och synligheten av skolkuratorer. Många som idag känner oro eller ångest vet inte var man ska vända sig, och den psykiska ohälsan måste lyftas fram mer så att även stödfunktionerna blir synliga för elever. Sedan måste även kopplingen mellan Barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatrin bli bättre, för här vet vi att många faller mellan.

Enligt SCB:s siffror ligger ungdomsarbetslösheten idag på nästan 30 %. Vad är ert recept på att få fler ungdomar i arbete?
– Vi kan börja med att konstatera att över 50 000 fler unga är i jobb idag jämfört med 2006. Även sysselsättningsgraden har höjts. Det räcker dock inte, vi måste se till att vi får en mångfald av arbetsförmedlare som levererar just jobb. De ska vara länken mellan arbetssökande och arbetsgivare, det fungerar tyvärr inte så idag. Vi behöver tätare kontakter mellan skola och näringsliv. En utbildning ska leda till ett arbetsliv. En väg för att detta ska bli verklighet är att införa studentmedarbetarsystem. Där studenter får jobba inom sin blivande bransch, som är inom den disciplin de studerar.

Vilka politiska reformer vill ni se för att ta itu med bostadsbristen och göra det möjligt för fler ungdomar att flytta hemifrån?
– Vi vill se över bullergränser och andra byggregler som gör det svårt att bygga. Vi vill se över hur det går till med överklagande för markutnyttjande, vi vill ha nationella byggnadsnormer så vi byggbolag kan börja ta fram en modell för hela Sverige istället för att företag ska hålla koll på alla kommunala regler. Idag är det alldeles för krångligt att bygga, vilket leder till att svenska byggbolag bygger mer och billigare utomlands. Vi måste modernisera våra byggregler så fler kan bygga små lägenheter som vi unga har råd med.

Livsmedelsverket och Naturvårdsverket säger att vi bör minska på köttkonsumtionen, men ni protesterade mot en vegetarisk dag i skolan genom att dela ut hamburgare i vintras. Hur ser ni på ett införande av exempelvis köttfria måndagar i skolan?
– Vi tycker att det är upp till skolan att avgöra det beslutet. Dock har många skolor redan vegetariska alternativ som alternativ på skollunchen.


Vill du veta mer om MUF och deras politik? Hoppa in på deras hemsida!

Diskutera allt om Riksdagsvalet i vår stora forumtråd!


1 Kommentarer

  1. Bra att någon lyfter fram kopplingen mellan skolkuratorer och psykisk ohälsa!

    Efter att lagen om att ALLA skolor skall ha en kurator kunde man ju tycka att det borde blivit en ändring, men då anstlls de istället på en minimal tid typ 15% som ingen kan livnära sig på. Så slipper de anställa kuratorer för att ”ingen var intresserad”

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.