Svar från Malmö

Här är skriftliga svar från Malmö stad på de tio vanligaste frågorna som ställdes till dem under we_change på Värnhemsskolan

1. Vad har hänt i Malmö stad som har gjort att vi har blivit en miljövänlig stad?

Malmö stad har väldigt högt ställda miljömål: År 2020 ska vi vara världsbäst på hållbar stadsutveckling - men vi är inte där än, det finns mycket kvar att göra! Utmaningen att göra Malmö världsbäst kräver att vi är många som arbetar mot gemensamma mål. Ett omfattande arbete pågår för fullt och vi har redan kommit så långt att det börjar ge eko både här hemma och ute i världen. Malmö ska bli Sveriges klimatsmartaste stad. År 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent av förnybar energi. Inom ramen för Malmö stads miljöarbete stödjer, utvecklar och samordnar vi många olika typer av miljöprojekt som ska leda till ett hållbart Malmö och ett ökat demokratiskt inflytande. Malmö stad deltar aktivt i många utvecklingsprojekt i syfte att ständigt föra fram hållbarhetsfrågornas värde i till exempel stadsplaneringen. Läs mer om miljöarbetet i Malmö stad här: www.malmo.se/miljo

2. Varför kan ni inte säga till butiker att dom måste vara ekologiska/fairtrade? Alla säger alltid att andra ska göra...

Det beror på att en kommun aldrig kan eller bör gå in och säga till, eller tvinga ett företag att sälja en viss vara eller erbjuda en viss tjänst, utan får istället jobba med rekommendationer och utbildning i frågan. Det gör vi bland annat genom arbetet med Malmö Fairtrade City. För att bli en diplomerad Fairtrade City krävs att särskilda kriterier uppfylls och förbättras varje år. Kriterierna för diplomeringen är:

  • - Att andelen Fairtrade-märkta produkter i kommunens verksamheter ökar.
  • - Att det finns en styrgrupp för arbetet.
  • - Att utbudet av etiskt märkta produkter i butiker, på kaféer och restauranger i Malmö ständigt ökar.
  • - Att konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter på arbetsplatser ökar.
  • - Att fler och fler Malmöbor känner till begreppet och innebörden av rättvis handel.

Konceptet är ett enkelt sätt för en stad eller kommun att konkret göra en skillnad för miljoner människor världen över. Läs mer på www.malmo.se/fairtradecity

3. Hur kan jag som ungdom engagera mig i samhället för att bidra till den hållbara utvecklingen, vad finns det för stöd?

Om du vill engagera dig kan du alltid gå med i en förening, ungdomsförbund/politiskt parti, starta/gå med i ett ungdomsråd, skriva insändare, lämna ett medborgarförslag, lägga in din åsikt på Malmöinitiativet, gå på medborgardialoger, organisera dig via sociala medier eller IRL, demonstrera, kontakta en tjänsteman som kan slussa dig vidare, m.m. I Malmö jobbar också mötesplatserna/fritidsgårdarna med coachande förhållningssätt vilket innebär att du kan ta kontakt med en fritidsledare som kan coacha dig och hjälpa dig med att förverkliga din idé. Sen finns även goda möjligheter att söka ekonomiska anslag om man har bra idéer, via till exempel Miljöanslaget, Kulturexpressen och Fritidsexpressen!

Kolla gärna på:

- www.malmo.se/jagborimalmo

- www.malmo.se/miljoanslaget

- www.malmo.se/fritidsexpressen

- www.malmo.se/kulturexpressen

4. Hur kan man på bästa sätt få vuxna att lyssna på yngre?

Lär dig om dina mänskliga rättigheter t.ex. i Barnkonventionen, när du vet vad du har rätt till blir det också tydligare vad du kan kräva och vad som förväntas av oss vuxna. Organisera er, det brukar ge större tyngd om man är fler. Hitta en nyckelperson, kan vara tjänsteman, fritidsledare osv som kan hjälpa dig navigera genom byråkratin. Ta reda på vilka beslut det finns i din kommun, i Malmö har vi två kommunfullmäktige beslut om Barnkonventionen och ungas inflytande. Visa att du vill engagera dig och ha en dialog, ibland går vissa saker inte att genomföra men via dialog kan vi tillsammans komma fram till andra kreativa lösningar.

5. Har ni politiken med er i ert arbete för miljö och hållbar utveckling?

Ja! I Malmö stad jobbar politiker och tjänstemän tätt tillsammans för att uppnå miljömålen. Kika gärna på Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020, som är en slags ”att-göra-lista” för att lyckas få en hållbar stad. www.malmo.se/miljo

6. Berätta om den viktigaste och största förändring kommunen har gjort för att positivt påverka samhället!

Oj, vilken svår fråga! Inom Malmö stad jobbar vi ju inom väldigt många områden, som alla syftar till att påverka samhället på ett positivt sätt. Det viktigaste som gjorts på senare år är dock helt klart när man satte ihop Malmökommissionen, eller ”Kommission för ett socialt hållbart Malmö” som den egentligen hette. Kommissionen tittade t.ex på orsaker till varför det är så olika förutsättningar för människor i Malmö, beroende på var man bor osv. Det, tillsammans med klimatarbetet, är nödvändigt för att vi ska lyckas bygga en hållbar stad! Nu hoppas vi att arbetet som följer efter Malmökommissionens rapport kommer leda till att vi alla blir bättre på att samarbeta kring smarta och långsiktiga lösningar för både människor och natur.

7. Hur är platserna i kommunfullmäktige fördelade mellan partierna?

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildar majoritet i Malmö. Vid kommunfullmäktigevalet 2010 var valdeltagandet 74,3 %. Så här fördelades de 61 mandaten:

Socialdemokraterna 22, Miljöpartiet 5, Sveriges Pensionärers Intresseparti 2, Moderaterna 17, Folkpartiet 4, Sverigedemokraterna 7, Vänsterpartiet 4.

”Malmö i korta drag” och ytterligare fakta finner du på: www.malmo.se/statistik

8. Skulle ni kunna ordna mer sommarjobb åt ungdomar inom kommunen?

Ung i Sommar söker ständigt efter nya arbetsplatser som är intresserade av att välkomna praktikanter. Arbetsplatser som tar emot praktikanter hittar man inom de flesta kommunala förvaltningar, privata verksamheter och föreningslivet. Mål för antal ungdomar som ska erbjudas en praktikplats beslutas årligen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet via beredning av avdelningen för integration och arbetsmarknad. Ung i Sommars riktlinjer antas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I år är målet att ta fram 2 500 praktikplatser.

Läs mer på www.malmo.se/ungisommar

9. Varför är inte skolmaten helt ekologisk och efter säsong? Skulle bli billigare, bättre för miljön, godare, nyttigare och ge mer energi.

Helt rätt! Vi jobbar för att det ska bli så. Den mat vi äter står ju för hela 25 procent av vår totala klimatpåverkan. Malmö stad har höga mål vad ekologiska inköp och klimatsmart mat. Målet är att all mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk 2020. För att policyn ska kunna bli verklighet hålls bland annat utbildningar för alla som arbetar med mat i Malmö stad på temat hållbar utveckling och mat. Läs Malmö stad matpolicy här: http://malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Hallbar-mat-i-Malmo-stad/Matpolicy-for-Malmo-stad.html

10. Vad görs inom kommunen för att hjälpa dem i utanförskap och minska segregation?

Hösten 2010 fattade Kommunstyrelsen beslut om Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. Programmet är en långsiktig satsning under fem år för att dels förbättra levnadsvillkoren i områden där välfärden är som lägst, dels uppgradera den fysiska miljön. Områdesprogrammets mål är att skapa en hållbar stad där ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet går hand i hand. Serviceförvaltningens vill vara en aktiv partner i arbetet med att stärka de utpekade områdena Lindängen, Holma-Kroksbäck, Herrgården, Seved och Kirseberg. I Malmö har politikerna också tillsatt en kommission (Malmökommissionen) som bestod av forskare och många andra väldigt kunniga personer inom sina arbetsfält för att undersöka hur Malmös väg mot en hållbar framtid med fokus på hälsa, välfärd och rättvisa. Kommissionen är nu avslutad och har kommit med rekommendationer som nu har blivit 34 nya uppdrag som kommunen ska uppfylla för att Malmö ska bli en bättre stad för alla. Du kan läsa mer om detta på: www.malmo.se/kommission

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.